Blue Lake Cruises

Katrilli_risteilee

m/s Katrillin risteilykausi on täynnä uusia
risteilyjä moneen makuun.

Tar­jol­la on jo toukoku­us­sa norp­paris­teilyjä Lin­nansaaren vesil­lä. Kesää jatkaa maise­maris­teilyt Järvisy­dämestä ja Varkaud­es­ta. Heinäku­us­sa  ja eloku­us­sa ris­teil­lään Järvisy­dä­men lisäk­si Heinäve­den reit­il­lä sekä Enonkosken ja Savon­ran­nan vesil­lä. Tulos­sa mm. kanavaris­teilyt ja kesäil­lan ris­teily Paasvedelle. Myöhem­min syksyl­lä vietetään sadonko­r­ju­un juh­laa Octo­ber­fest hengessä paikallispan­i­moiden olut-tast­ing ris­teily­il­lä. Kat­so lisää ris­teilyt-valikos­ta.

Heinäve­den his­to­ri­alli­nen reit­ti

Koe his­to­ri­alli­nen Heinäve­den reit­ti ja sini­nen Saimaa. Heinäve­den reit­ti on maamme kauneimpia laivare­it­te­jä, se onkin valit­tu yhdek­si  Suomen kauneim­mista kansal­lis­maisemista. Se on myös päässyt val­takun­nal­lis­es­ti arvokkaimpi­en maise­ma-aluei­den luet­teloon. Heinäve­den reit­ti on läh­es luon­non­ti­laista järvi­maise­maa, jos­sa ihmisen jäl­jet rajoit­tuvat pääasi­as­sa his­to­ri­al­lisi­in kana­va-alueisi­in sekä pienipi­irteisi­in kylä- ja vil­je­ly­maisemi­in.

m/s Katrillin palve­lut

Laival­la on kahvio anniskelu­oikeuksin. Ris­teilyl­lä on tar­jol­la päivän lounas.
Kahvios­sa on myös tar­jol­la glu­teenit­to­mia ja veg­aanisia tuot­tei­ta. Laival­la on katet­tu ulkokan­si suo­jaa­mas­sa sääolo­suhteil­ta ja anta­mas­sa mah­dol­lisu­u­den naut­tia maisemista sääoloista huoli­mat­ta.