Mennyttä ja olevaa

Heinävedel­lä näet elävää kult­tuuriper­in­töä vaikka­pa kanav­il­la ja met­sis­sämme kiertelemäl­lä. Tutus­tu Palokin koskein his­to­ri­aan ja seu­raa koskien vapaut­tamis­es­ta käytävää keskustelua. Seikkaile muinaisil­la asuin­si­joil­la tai kiertele kirkonkylässä tutus­tu­mas­sa kylän men­neisi­in aikoi­hin kult­tuurire­itin avul­la.

Palokinkosket

Nämä verkko­sivut ker­to­vat Heinäve­den Palokissa osit­tain patoal­taan alla uin­u­vas­ta, osit­tain kuiv­il­laan met­sit­tyvästä yhteis­es­tä kansal­lisaar­teestamme, Palokinkoskista. 
Koskien vai­heisi­in sato­jen vuosien aikana liit­tyvän his­to­ri­an määrä on val­ta­va. Vaik­ka sivuil­ta saakin jo melko hyvän kuvan vapaiden koskien luon­teesta ja vir­ran ranto­jen elämän­menos­ta, silti mon­ta yksi­tyisko­htaa jäi vielä kuvaa­mat­ta.

Kirkonkylän kulttuurireitti

Tutus­tu kult­tuurire­it­il­lä kirkonkylän his­to­ri­aan. Reitin var­rel­la on kuvataulut.

Heinäveden muinaisseura ry

Heinäve­den Muinais­seu­ra ry on perustet­tu kevääl­lä 2018.

Keräämme ja jaamme tietoa Heinäve­den muinaisko­hteista ja muinaiskult­tuurista yleen­sä.  Jär­jestämme retk­iä, sem­i­naare­ja ja näyt­te­ly­itä ja teemme omae­htoista kar­toi­tustyötä.
Pidämme myös yllä omaa tietokan­taa Heinäve­den muinaisko­hteista

Heinäve­den matkailu

Ker­man­ran­nantie 7
79700 Heinävesi

    Olen tutus­tunut tieto­suo­jakäytän­tömme ja hyväksyn tieto­jeni tal­len­tamisen käytän­tömme mukaises­ti.