Luonnossa kulkevalle

Heinävedel­lä on tar­jol­la merkit­tyjä luon­topolku­ja ja reit­te­jä kaiken kun­toisille. Voit patikoi­da, pyöräil­lä, hiihdel­lä tai moot­torikelkkail­la vai­htele­vis­sa maas­tois­sa. Oma­toim­ili­ikku­jille sorap­in­taiset met­säti­et ja merk­i­tyt reitit ovat help­pokulkuisia, haastei­ta kaipaav­ille löy­tyy mäk­isiä polku­ja ja pyöräre­it­te­jä vaa­ti­vaankin maku­un.

Luostarivaellus Valamo — Lintula 18 km

Luon­non­mukaises­sa vai­htel­evas­sa maas­tossa kulke­va polku­mainen reit­ti. Reit­ti on täy­delli­nen kat­saus itä­suo­ma­laista maise­maa. Reit­ti kul­kee osin teitä myöten ja läpikäy­den eri met­sä­tyyp­pi­en kir­jon. Maas­to on osin haas­teel­lista, ja sisältää pitkospu­u­o­suuk­sia ja kosteikko­ja. Reit­ti on merkit­ty maas­toon sin­isin viitoin tai maalaus­merkein.

Nuo­tiopaik­ka sijait­see Monikko­lahdessa 3,3 km päässä Valam­os­ta. Reitin puo­lessa välis­sä on Varis­taipaleen kota, johon mah­tuu noin 40 henkeä (8 henkeä yöpymään). Kotava­rauk­set Aarne Hiltunen puh. 0400 373 926.

Lin­tu­las­ta 2,5 km päässä kämp­pä Ris­ki, jota voi vara­ta numeros­ta 0400 174 617.

Valamon luostari

Reit­ti vie luostarin hau­taus­maal­ta tun­nel­malliseen ruk­ous­met­sään. Per­il­lä kulk­i­jaa odot­taa pieni hiljen­tymään kut­su­va erakko­ma­ja ruk­ouskir­joi­neen ja ikonei­neen. Pol­un profi­ili on huo­mat­tavasti matkamiehen ristin reit­tiä vaa­ti­vampi. 

Luostarin suosi­tu­in käve­lyre­it­ti joh­dat­taa kulk­i­jan matkamiehen ris­tik­si kut­su­tulle kumar­rus­ris­tille, jon­ka vel­jestö pystyt­ti Juo­jär­ven rantaan 1980-luvun lopus­sa. Reit­ti mutkit­telee vai­htele­vis­sa maise­mis­sa osin jär­ven rantaa myötäillen. Matkan var­relta löy­tyy myös laavu, jolle voi pysähtyä, vaik­ka syömään eväitä tai gril­laa­maan.

Lintulan rukouspolku 1 km

Luostarin pihapi­iristä lähtevä met­säpolku kul­kee pyhit­täjä­mart­tyyri Paraske­van tsasounalle Koski­jär­ven rantaan ja sieltä vai­htele­vien ranta- ja met­sä­maisemien kaut­ta luostarin hau­taus­maalle.

Pyylin polku 3,8 km, Pyylinsaari

Lähtö­paik­ka Huu­toniemen­tiel­lä, jonne kään­nytään Pyylin­tieltä.

Paikalla pieni opaste­taulu kart­toi­neen. Lähtö­paikkaan kirkonkylältä on matkaa 25 km etelään. Reit­ti merkit­ty sinisel­lä maalil­la pui­hin ja puukepein maas­toon. Reitin var­rel­la on autio­tu­pa (4 henk.), sauna ja laavu.

Vihtarin luontopolku 2,5 km

Lähtö­paik­ka Vihtarin kyläkar­tano, Savon­ran­nantie 2B, 79940 VIHTARI

Reitin var­rel­la 6 opas­tus­taulua, jot­ka esit­televät  alueen luon­toa. Vihtarin luon­topolku Mat­ti­lan luon­non­suo­jelu­alueel­la on tehty yhteistyössä Vihtarin kyläy­hdis­tyk­sen, Pirteä Päs­si Oy:n ja Suomen luon­non­suo­jeluli­iton paikallisy­hdis­tyk­sen Heinäve­den Luon­nonys­tävien kanssa. Kiiskin­lam­men ran­nal­la lin­tu­torni. Polku Savon­ran­nantieltä 700 m.

Opaste­tut retket: Pirteä Päs­si Oy

Karvion polut

1,7km Karvion Polku alkaa Karvion koul­ul­ta, Venevalka­mantie 2, 79810 KARVIONKANAVA
Ran­nas­sa on laavu, nuo­tiopaik­ka, uimaran­ta, pukukop­pi ja käymälä

Karvion leir­in­täalueen (Takun­lah­den­tie 2) yhtey­dessä on toinen, 2,3 km Vir­ran­niemen luon­non­ti­lainen luon­topolku ranta­maise­mas­sa. Leir­in­täalueel­la on monipuoliset palve­lut, kuten  minigolf, leikkipaik­ka, rav­in­to­la ja majoi­tus­mökke­jä sekä viihty­isä car­a­van- ja telt­tailu­alue huoltotiloi­neen. 

Vierasve­ne­sa­ta­mas­ta voit myös lähteä kanavaris­teilylle m/s Sergei ‑laival­la.

Pyöräilijälle

Heinävedeltä Out­okum­mun kaut­ta Kolille, Liperin kaut­ta Joen­su­uhun, Savon­ran­nan kaut­ta Kiteelle tai Enonkosken kaut­ta Savon­lin­naan voi pyöräil­lä vai­htel­evas­sa ja osin haas­tavas­sakin maas­tossa. Matkan var­rel­la on mukavia lev­ähdy­s­paikko­ja ja sähköpyörällekin tarvit­tavia lataus­pis­teitä tar­jol­la sopivin välein.

Voit tutus­tua luon­nos­sa liikkuen lukuisi­in muinais­ten asuin­si­jo­jen ihmeisi­in eri puo­lil­la Heinävet­tä. Heinäve­den muinais­seu­ra ry jär­jestää useisi­in kohteisi­in myös opastet­tu­ja retk­iä pie­nille ryh­mille. Tutus­tu ohes­sa Sat­un­naisen retkuil­i­jan blogi­in, jos­sa kat­ta­vat kuvauk­set monista kohteista.

Maastoliikkujalle sopivia reittejä

Kolovedel­lä on yksi luon­topolku ja kak­si retkeily­polkua, joil­la pääsee pere­htymään alueen met­sälu­on­toon.

Retkire­itit Kolovedel­lä ovat kul­jet­tavis­sa sulan maan aikaan, sil­lä talvikun­nos­s­api­toa ei niil­lä ole.