Matkailijan palvelut

Tälle sivulle olemme koon­neet Heinäve­den yri­tys­ten ja yhdis­tys­ten tar­joamia palvelu­ja matkalleen taukoa kaipaav­ille ja pidem­päänkin luon­amme viihtyville. Lämpimästi ter­ve­tu­loa palveltavak­si.

Heinävesi tar­joaa mukavia ja erikoisi­akin yöpymis­mah­dol­lisuuk­sia ympäri vuo­den. Ryh­mille Valamo tar­joaa viihty­isät puit­teet, kirkonkylässä palvelee van­han apteekin tilois­sa Matka­ma­ja Rohtorinne ja Poli­isin putkas­sakin voit yöpyä. Kesäaikaan tar­jol­la on leir­in­tä­paikko­ja sekä telt­tail­i­joille, että kar­avaanareille. Mökki­ma­joi­tus­ta löy­tyy Karvion leir­in­täalueelta sekä lukuisiltä yksi­ty­isiltä mökki­ma­joit­ta­jil­ta.

Voit vara­ta  kodi­no­mi­aseen majoit­tumiseen huoneis­to­ja ja huonei­ta kirkonkylän lisäk­si muista Heinäve­den palvele­vista kylistä. Kat­so vai­h­toe­hdot ja varaa majoi­tus!

Heinäve­den kirkonkylässä palvelee usei­ta eri­laisia rav­in­toloi­ta ja kahviloi­ta ympäri vuo­den. Lisäk­si matkalaisia palvel­e­vat kesäkahviot, kioskit ja rav­in­to­lat Kirkonkylän sata­mas­sa, Ker­mankoskel­la, Palokissa ja Varis­taipaleel­la. 

Ter­ve­tu­loa run­saiden lounaspöy­tien ääreen tai kahvit­tele­maan kotitekois­t­en leivon­nais­ten kera ympäri vuo­den. 

Lounas­ta tar­joa­vat kirkonkyläl­lä Lounas Kahvil Ret­nek­ka, Rav­in­to­la Heinäkissa ja Neste. Heinäkissas­sa voit myös  viet­tää ren­toa iltaa viikon­lop­puisin. Iltanälkään saat Piz­zat ja burger­it Gril­li-Kahvio Ker­mas­ta. Talvi­saikaan palvelee rin­nekahvio Pääskyvuorel­la, kesäl­lä taas ovat auki mon­et kesäkahvi­lat

Pitopalvelus­ta voit tila­ta leivon­naiset koti­in tai kokon­ais­palvelun per­he- tai mui­hin juh­li­in. Tutus­tu palvelui­hin.

Par­turi-kam­paa­jan, hiero­jan, fys­ioter­apeutin tai vaik­ka jalka­hoita­jan palvelu­ja on monipuolis­es­ti saatavis­sa. Tutus­tu ja varaa aika.

Anna aikaa itselle ja hae uut­ta ilmet­tä hiuk­si­in, tai vietä hem­motelupäivä jal­ka- tai käsi­hoi­dos­sa tai muis­sa kauneu­den ja hyv­in­voin­nin palveluis­sa. 

Anna aikaa itselle ja hae uut­ta ilmet­tä hiuk­si­in, tai vietä hem­motelupäivä jal­ka- tai käsi­hoi­dos­sa tai muis­sa kauneu­den ja hyv­in­voin­nin palveluis­sa. 

Tule tutus­tu­maan ja ostok­sille Heinäve­den monipuolisi­in erikois­li­ikkeisi­in. 

Heinävedel­lä palvele­vista erikois­li­ikkeistä voit han­kkia itselle ja lah­jasi monipuolis­es­ti eri­laisia laadukkai­ta, ajan­mukaisia ja yksilöl­lisiäkin tuot­tei­ta. 

Heinäve­den Kirkonkylässä palvel­e­vat S- ja K- mar­ket, Tok­man­ni ja Alko. Päivit­täis­tavarakau­pat löy­tyvät myös Karvios­ta ja Sarvikum­mus­ta.

Tule talvel­la tai kesäl­lä, aina riit­tää koet­tavaa ja nähtävää. Osal­lis­tu ohja­tu­ille tai oma­toimisille retkille, opiskele uusia taito­ja 
tai vietä mukavaa vapaa-aikaa kult­tuurin paris­sa.

Ker­mankosken laval­la tanssi­taan koko kesä juhan­nuk­ses­ta alka­en, kesäteat­teris­sa ja kylien tapah­tu­mis­sa pääset osak­si mukavaa ja ren­toa menoa kau­ni­is­sa maalais­miljöössä. Kesän 2023 kru­u­naa­vat 10.kerran jär­jestet­tävät Vauh­ti­a­jot, jos­sa las­ke­taan mäki­au­toil­la relun 1,3km:n rata kirkon­mäeltä aina Ker­man­ran­nan sata­maan. Tätä ei kan­na­ta mis­sa­ta!

Kylien tapah­tu­mis­sa pääset osak­si mukavaa ja ren­toa menoa kau­ni­is­sa maalais­miljöössä. Kesän 2023 kru­u­naa­vat 10.kerran jär­jestet­tävät Vauh­ti­a­jot, jos­sa las­ke­taan mäki­au­toil­la relun 1,3km:n rata kirkon­mäeltä aina Ker­man­ran­nan sata­maan. Tätä ei kan­na­ta mis­sa­ta.

Heinäve­den kult­tuurikirkko itsessään on nähtävyys, ja siel­lä jär­jestetään taas koko heinäku­un ajan kestävä taidenäyt­te­ly. Kult­tuurikesän aloit­ta­vat Heinäve­den musi­ikkipäivät kesä-heinäku­un vai­h­teessa tar­joa­vat jälleen korkeata­soista klas­sista musi­ikkia upeas­sa kirkkomiljöössä.

Heinäve­den Kirkonkylän kupeessa sijait­see Pääskyvuoren las­ket­telukeskus ja näkö­torni. Tornin huip­ul­ta avau­tu­vat huikeat näkymät yli Ker­ma­jär­ven. Talvel­la rin­nekeskus palvelee hiihtäjiä ja las­ket­telijoi­ta, kesäl­lä tornin luona voi viivähtää mukaval­la pic­nic- paikalla, jos­sa on mm. nuo­tiopaik­ka ja puucee.  

Heinäve­den sata­mas­sa matkaa­jaa palvelee kesäl­lä väline­vuokraamo oma­toimisia melo­jia ja sup­pail­i­joi­ta. Tar­jol­la on myös ohjat­tu­ja retk­iä, aktivi­teet­ti­palvelu­ja ja ris­teilyjä Ker­ma­järvel­lä.

Heinäve­den sata­mas­sa matkaa­jaa palvelee kesäl­lä väline­vuokraamo oma­toimisia melo­jia ja sup­pail­i­joi­ta. Tar­jol­la on myös ohjat­tu­ja retk­iä, aktivi­teet­ti­palvelu­ja ja ris­teilyjä Ker­ma­järvel­lä.

Voit osal­lis­tua Dagurin rat­sas­tus­retkille, viet­tää kesäpäivää Vil­li­ti­lal­la hem­motelta­vana,  osal­lis­tua Pirteän Pässin lam­maslomille tai vaikka­pa tehdä opaste­tun mel­ontaretken Kolove­den kansal­lispuis­tossa.

Olet­pa lyhyel­lä lomasel­la tai viivyt pidem­pään mökkeilemässä Heinävedel­lä, saat­taa tarve vaikka­pa auton huoltamiseen, mökin somis­tamiseen tai muuhun arkiseltakin kuu­lostavaan palvelu­un yllät­tää. Saat mon­et erikoisam­mat­ti­lais­ten palve­lut läheltä, ihan siitä oma­l­ta kylältä.

Jos matkan­teko ikävästi keskey­tyy, saat apua auton huoltoon tai vaikka­pa kaatunei­den puiden pois­toon.