Ylä-Kallioinen

Ylä-Kallioinen, jota myös Yläkoskek­si ja Patoonkoskek­si nimitet­ti­in, oli Palokin koskire­itin toisek­si ylin kos­ki. Kosken poh­jas­sa oli kallio, joka piti yläpuolisen Juo­jär­ven vedenko­rkeu­den tasaise­na tietyn vai­htelu­välin puit­teis­sa. Niskakosken niskalta Ylä-Kallioisen lop­puliuku­un oli matkaa noin 300m. Tämän jäl­keen vir­ta rauhoit­tui nivak­si, voimistuen reilun puolen kilo­metrin päästä Mul­taväärä nimisek­si koskek­si.
   Ylä-Kallioinen oli lyhyt ja ankara kos­ki, joka tuli laskea veneen perä edel­lä. Näin souta­ja saat­toi hillitä muu­toin liian hur­jak­si yltyvää vauh­tia. Perä edel­lä veneen ohjailu oli myös helpom­paa ja souta­ja näki mihin olti­in menos­sa. Vaik­ka kosken laskikin jar­rutellen, oli­vat kuo­hut sen ver­ran korkeat, että perässä istu­va sai aina vet­tä päälleen. Kosken alla, hie­man keski­uo­mas­ta sivus­sa oli kallio, johon ei paran­nut veneel­lä karaut­taa.
   30.7.1907 epäon­ni­nen, 30-vuo­tias palokki­lainen, talos­saan Palokin kansank­oulun vier­essä Saunakosken ran­nal­la per­hei­neen asus­tanut sekatyömies Karl Eemil Kokko, oli ollut souta­jana Ylä-Kallioisel­la kalas­ta­mas­sa olleille kuo­pi­o­laisille urheilukalas­ta­jille. Kokko oli laskenut Ylä-Kallioisen veneel­lä ja vene oli men­nyt koskessa nurin. Kokko oli joutunut veden­varaan ja hukkunut. Veneessä ei tiet­tävästi ollut tapah­tuma­hetkel­lä mui­ta kyy­dis­sä. Kokko hau­dat­ti­in Palokin van­halle hau­taus­maalle. Tämän tapauk­sen jäl­keen Ylä-Kallioinen sai lisän­i­men: Kokon sur­ma. Myös Kokon kuo­hus­ta kuulee paikallis­ten puhu­van. Yläku­vas­sa ei ole Eemil, vaan Pent­ti Miet­ti­nen. 

Ylä-Kallioisel­la 1950-luvul­la kalastel­lut Mauno Räsä­nen ker­too vide­ol­la ennä­tyskalas­taan.

Ylä- ja alaku­vas­sa Ylä-Kallioisen lop­puliukua.

Ylä-Kallioisen ala­puolises­sa vir­ras­sa kalastel­lut Kauno Pel­tonie­mi ker­too: “Pöm­pelisaares­ta Ylä-Kalliois­t­en kosken alle oli matkaa noin 600–700 metriä, se oli koko koskialueen paras kalavir­ta, jos­sa oli help­po soutaa ylös ja laskeu­tua alas. Paras­ta nirhavet­tä myös.”
   “Soutaes­samme ensim­mäisenä iltana Ylä-Kallioisen alle havait­simme heti, että meitä oli onni potkaissut. Kosken yläpuolel­la ole­val­ta Juo­järveltä oli iso parvi taime­nia laskeu­tunut lyhyen kosken kaut­ta vir­taan syömään siikaper­ho­ja. Siinä ne taukoa­mat­ta hyp­pivät läh­es puolen metrin korkeu­teen niin, että niitä oli koko ajan use­ampia ilmas­sa samal­la ker­taa. Mikä harv­inainen näytelmä kalamiehille! Kalat oli­vat saman suu­ruisia, siinä 700–900 gram­man pain­ois­ia. Tätä kokoa ole­via taime­nia kut­su­taan siel­lä päin mul­loik­si. Tämän nim­i­tyk­sen lie­nee kir­jal­lisu­u­teen tuonut Juhani Aho.”
   “Ei siinä siekail­tu, nirha ja per­hot veteen. Tuskin vieheet oli saatu ulos kun kala oli jo kiin­ni. Soudet­ti­in vuoron perään, mut­ta sat­tui mon­esti, että molem­mis­sa vavois­sa oli kala kiin­ni yhtä aikaa, jol­loin souta­jakin jou­tui tart­tumaan vapaan ja »tril­laa­maan» kalan haavi­in. Aika jän­nit­täväk­si tilanne kehit­tyi, jos yhtaikaa litkan molem­pi­in per­hoi­hin sat­tui mul­lo ja lisäk­si nirhavavas­sakin oli kala kiin­ni. Ensin nirhakala ylös ja sit­ten väsyt­tämään kak­sosia.”
​   “Kaloil­la on tapana kiin­ni tar­tut­tuaan hyp­piä ilmaan, ja kun kak­soset hyp­pivät eri tah­tia, oli vaara, että per­ho­tap­si katkeaisi. Muis­taak­seni vain yhden ker­ran pääsi täl­lainen vahinko tapah­tu­maan, mut­ta seu­raaval­la ker­ral­la lujem­pi tap­si piti.” (kir­jas­ta Lohen lumoissa, 1983)
   Juhan­nuk­sen aikaan myös suurem­mat taimenet liit­tyivät hyön­teis­jahti­in. Kookkaim­mat, yli viisik­ilo­iset kalat saat­toi­vat hypätä reilusti yli metrin korkeu­teen hyön­teisiä tavoitel­lessaan. Parhaimp­ina iltoina näki yhdel­lä silmäyk­sel­lä ilmas­sa jopa 20 hyön­teisiä tavoit­tel­e­vaa tai­men­ta. Pienem­pi­en, noin kilon pain­ois­t­en kalo­jen vat­sat oli­vat niin täyn­nä hyön­teisiä, että niiden mahanseu­tu muis­tut­ti ulko­muodoltaan pal­loa. Kaikkein vilkkaim­paan hyön­tei­saikaan lohet eivät otta­neet uis­timi­in lainkaan, niille kel­pasi vain per­ho.

Myl­ly oli raken­net­tu Ylä-Kallioisen päälle ja se peit­ti mil­tei puo­let kapean, voimakasvir­taisen kosken lev­ey­destä. Myl­lyn kohdal­la rantapenkalla oli suuri, yli kymme­nen metrin mit­tainen Myl­ly­tu­pa. Myl­lyyn vil­jaa jauhatuk­seen tuoneet tilal­liset yöpyivät Myl­ly­tu­vas­sa ja souti­vat seu­raa­vana päivänä takaisin kotei­hin­sa. Myöhem­min 1900-luvul­la myl­ly puret­ti­in ja Hil­tusen vel­jek­set rak­en­si­vat myl­lyn hir­sistä pienen mökin Ylä-Kallioiselta hie­man alavir­taan päin.
   Myl­lykosken eli Ylä-Kallioisen ran­nal­la sijait­si myös Out­okumpu Oy:n huvi­la. Ker­ran paikalliset kalamiehet oli­vat ihme­telleet, kun rantapenkalle oli ilmestynyt yön aikana uusi kusi­ais­pesä! Pesä ei kuitenkaan ollut ihan tavalli­nen: tarkem­min kat­sot­tuna se koos­t­ui rapu­jen kuorista, johon kusi­aiset oli­vat sankoin joukoin iske­neet sisälmys­ten rippei­den toivos­sa. Huvi­lal­la oli edel­lisenä yönä pidet­ty rapu­juh­lat, eikä äyriäis­ten määrässä oltu suot­ta kur­sail­tu. Lohikalo­jen lisäk­si Palokinkoskissa viihtyivät myös ravut, joi­ta eri­laiset her­raseu­rueet naut­ti­vat niin Out­okum­mun huvi­lal­la kuin koskire­it­il­lä alem­pana sijain­neel­la Kuo­pi­on Urheilukalas­ta­jain Yhdis­tyk­sen Kala­ma­jal­la.
​   Myös ulko­mail­la tun­net­ti­in Palokinkoskien sat­u­maiset kalavedet. Koskil­la kalaste­likin euroop­palaisia ja amerikkalaisia kalas­ta­jia suo­ma­lais­ten isän­tien­sä vieraina. Vier­aat eivät tohti­neet koskessa kahlail­la, vaan katkaisi­vat aina siiman poik­ki, jos uistin jäi johonkin kiin­ni. Kylän poikien ker­ro­taankin saa­neen koskesta 1950-luvul­la hyviä uistin­saali­ita. 

Lennart Tap­olan vier­aana venäläisiä diplo­maat­te­ja (kolmikko taustal­la).