Itäinen Heinävesi

Kosken kuohuja ja kulttuuria

Heinäve­den kirkonkylästä muu­ta­man kilo­metrin päässä Joen­su­un tien var­res­sa sijait­see monipuo­li­nen koskiym­päristön kylämiljöö palveluineen. Ker­makosken ran­nas­sa on akti­ivi­nen ja suosit­tu Ker­mankosken tanssila­va ja kesäteat­teri, kalas­ta­jat tun­te­vat Ker­mankosken main­iona apa­japaikkana. Kylän alueel­la toimii Ker­mankei­das, joka tar­joaa majoi­tus­ta ja satama­palve­lut veneil­i­jöille ja rauhal­lista majapaikkaa tarvit­se­valle muka­vat unet tar­joaa Majat­a­lo Kotipuro. Retkeil­i­jälle Ker­ma ympäristöi­neen tar­joaa mie­lenki­in­toisia kyläteitä ja polku­ja käveltäväk­si ja pyöräiltäväk­si. Tutus­tu vaikka­pa Vihovuon­teen kana­van ympäristöön ja luon­topolku­un kau­ni­is­sa koskim­iljöössä. 

Vihtari­in voit matka­ta pait­si autol­la, myös junal­la. Vietä vaik­ka lam­maslo­maa Pirteän Pässin luona, tai nau­ti luon­non­rauhas­ta luon­topolku­ja kier­rellen. 

Kermankosken kioski

Ker­mankosken kios­ki on palvel­lut asi­akkai­ta jo 25 vuot­ta kesäisin.
Kioskil­la myy­dään tuor­e­i­ta leivon­naisia, vohvelei­ta, pien­tä suo­laista
syötävää, jäätelöä, juo­mia, karkkia, koskikalas­tuslu­pia ja Ker­man­vir­ran
ran­nan saunan ja leir­in­täalueen käyt­tövuoro­ja.

Kioskia ylläpitää Ker­ma-Sap­pu-Pöl­läkkä kyläy­hdis­tys.
Heinäve­den­tie 68, Ker­ma
040 7168421

Kermanvirranranta

Ker­man­vir­ran ran­nan leir­in­täalueel­la käytössänne on sauna, gril­likatos,
asuntovaunu/autopaikat, telt­ta­paikat, vierasvenelai­turi ja venei­den
vesil­le­lasku­paik­ka. Alueel­la on myös beachvol­ley ‑kent­tä sekä
maton­pe­su­paik­ka. Avaimet saunaan ja sähkö­tolp­paan saa kesäisin
Ker­mankosken kioskil­ta, muul­loin p. 045 1313026 tai 040 7542928.
Leir­in­tä­mak­sun ja gril­lika­tok­sen käyt­tö­mak­sun voit jät­tää myös
ilmoi­tus­taulun vier­essä ole­vaan pönt­töön.

Leir­in­täaluet­ta ylläpitää talkootyönä Ker­ma-Sap­pu-Pöl­läkkä kyläy­hdis­tys. Heinäve­den­tie 50, Ker­ma

Kermankosken Lava ja Kesäteatteri

Ker­mankosken laval­la tanss­in­taikaa ja nos­tal­giaa kau­ni­is­sa koski­maise­mis­sa juhan­nuk­ses­ta eloku­un lop­pu­un!

Ohjelmis­to päivit­tyy koti­sivuille sekä lavan fb-sivuille.

Suomen parhaim­mis­toa kesäteat­teris­sa Ker­mankoskel­la.

Kesän ohjel­matiedot www.kermankoski.fi 

fb: @kermankoskenkesateatteri
fb: @kermankoskenlava
p. 0452628561

Vihtarin palvelut

Vihtari­in pääset näp­pärästi myös junal­la, eikä pysäk­iltä ole pitkä mat­ka kau­ni­ille luon­topolulle.

 Pirteä Päs­si  tar­joaa lam­maslo­maelämyk­siä luon­non keskel­lä.

Kuvia kermasta

Alueen yri­tyk­siä

 • Eläkeliiton Heinäveden yhdistys

  Yhteystiedot Puheen­jo­hta­ja: Sep­po Koti­lainen, 040 016 1390 Sih­teeri: Mer­ja Juu­ti, 050 075 4434 Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaamme! Akti­ivista talkootoim­intaa Jär­jestämme kahviotoim­intaa (muur­in­po­h­jalet­tu­ja…

  LUE LISÄÄ >

 • Järvi-Suomen Matkailu Oy

  Huoneis­to­ja, yhteis­ma­joi­tus­ta, itsepa­lvelukeit­tiö. Vain ennakko­va­rauk­sel­la.

  LUE LISÄÄ >

 • Kermankeidas

  Pääraken­nuk­ses­sa on 5 huonet­ta ja Vahtitupa10 henk. Vierasvenelai­turi, rav­in­to­la. Avoin­na kesäl­lä.

  LUE LISÄÄ >

 • Kermankosken Kesäteatteri

  Suomen parhaim­mis­toa kesäteat­teris­sa Ker­mankoskel­la.

  LUE LISÄÄ >

 • Kermankosken Kioski

  Kesäkahvi­la ja kios­ki Ker­mankosken vier­essä. Kioskista voit ostaa koskikalas­tus­lu­vat ja mak­saa Ker­man­vir­ran­ran­nan leir­in­täalueen leir­in­tä­mak­sut.

  LUE LISÄÄ >

 • Kermankosken Lava

  Tanss­in­taikaa ja nos­tal­giaa kau­ni­is­sa koski­maise­mis­sa juhan­nuk­ses­ta eloku­un lop­pu­un!

  LUE LISÄÄ >

 • Kermanvirranranta

  Pieni leir­in­täalue Ker­mankosken lähel­lä. Aluet­ta ylläpitää Ker­ma-Sap­pu-Pöl­läkkä kyläy­hdis­tys.

  LUE LISÄÄ >

 • Kortemäki

  Kor­te­mä­ki sijait­see Heinäve­den kun­nan itäre­unal­la lähel­lä Varkaus-Joen­suu ‑maanti­etä Juo­jär­ven ran­nan tun­tu­mas­sa, Kor­te­lam­men molem­min puolin.

  LUE LISÄÄ >

 • Lauri Sahranto Oy

  Nahkatuot­teet Myyn­tip­iste kirkonkylässä: Heinäve­den Rauta ja Väri

  LUE LISÄÄ >

 • Majatalo Kotipuro

  Majat­a­lo idyl­lisessä maalaisym­päristössä Ker­mas­sa.

  LUE LISÄÄ >

 • Naakumania

  Met­al­liko­rut, kuvataide

  LUE LISÄÄ >

 • Pilpan lomahuvilat

  Tasokkaat huvi­la ja mök­it Heinäve­den reitin var­rel­la. 1 kpl 6 hen­gen lom­ahuvi­la, 1 kpl 6 hen­gen mök­ki, 1 kpl 4…

  LUE LISÄÄ >

 • Pirteä Pässi

  Pirteän Pässin lam­maslo­mat ovat varat­tavis­sa mieluiten viikok­si ker­ral­laan. Lam­maslo­ma­l­la nau­tit perin­nemaise­ma-alueen rauhal­lis­es­ta ilmapi­iristä ja lam­paiden rap­sut­telus­ta.

  LUE LISÄÄ >

Heinäve­den matkailu

Ker­man­ran­nantie 7
79700 Heinävesi

  Olen tutus­tunut tieto­suo­jakäytän­tömme ja hyväksyn tieto­jeni tal­len­tamisen käytän­tömme mukaises­ti.