Vihtarin seutu

vihtari

Maisema-alue itäisellä Heinävedellä

Vihtarin maise­ma-alue sijait­see 23 kilo­metriä Heinäve­den keskus­ta kaakkoon. Maise­ma-alue muo­dos­tuu Mat­ti­lan ja Han­nolan sekä Koivukallion vil­jelysten ympärille. Pel­toaluei­ta kehys­tävät rehevät
lehtipu­u­val­taiset reunavyöhyk­keet. Alueen met­sät ovat käenkaali-mustikkatyypin sekamet­siä. Met­sät
kehys­tävät maise­ma-aluet­ta, mut­ta maise­ma-alueen sisäl­lä puus­toisu­us on vähäistä.
Tilo­jen raken­nuk­set muo­dosta­vat löy­hät neliömäiset pihapi­ir­it luode-kaakko ‑suun­taiselle har­jan­teelle.
Pohjois­rin­teessä on lisäk­si muu­ta­ma erilli­nen talous­raken­nus ja tupa. Tilo­ja erot­taa van­ha pis­teai­ta, joka jakaa mäen kah­tia. Aita reunus­taa lisäk­si Mat­ti­lan pihapi­ir­iä. Han­nolan tilaan liit­tyy kak­si per­in­teistä latoa puis­tom­aisen haka­maan laidal­la. Maise­ma on avoin ja loivasti kumpuil­e­va. Mat­ti­lan luon­non­suo­jelu­alue, laa­ja van­ha met­säalue sijait­see maise­ma-alueen välit­tömässä läheisyy­dessä sen etelä ja län­sipuolel­la.

Palvelut