Ketä olemme

Vis­it Heinävesi on Heinäve­den kun­nan ylläpitämä matkailumarkki­noin­nin sivus­to.

Koti­sivu: https://www.visitheinavesi.fi.

 

Yhteystietomme:

Heinäve­den kun­ta
Ker­man­ran­nantie 7
79700 Heinävesi
https://www.heinavesi.fi

Tieto­suo­javas­taa­va: Tiina Hämäläi­nen ([email protected])

Rek­isterin pitäjä:

Heinäve­den kun­ta, Kun­nan­hal­li­tus

Ker­man­ran­nantie 7

79700 Heinävesi

puh. 040‑1844 000

[email protected]

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi keräämme niitä?

Henkilöti­eto­ja käytetään vain ennal­ta määritel­ty­i­hin tarkoituk­si­in, jot­ka ovat seu­raa­vat:
palveluis­tamme ker­tomi­nen
asi­akas­suh­teen hoit­a­mi­nen
yhteistyö­suhtei­den hoit­a­mi­nen

Tieto­jen käytön oikeuspe­rus­teena ovat:

EU:n yleinen tieto­suo­ja-ase­tus artik­la 6 ja eri­ty­is­ten henkilöti­eto­ryh­mien osalta artik­la 9

- rek­isteröi­dyn anta­ma suos­tu­mus

- sopimus

- rek­ister­in­pitäjän lak­isääteinen velvol­lisu­us

- yleinen etu/rekisterinpitäjän julki­nen val­ta

Asi­akas­rek­isteri sisältää seu­raa­vat tiedot:

Yhteystiedot: etu- ja suku­ni­mi (sekä etuli­ite), tit­teli
yri­tyk­sen nimi/yhteisön nimi (ja osas­to)
yri­tyk­sen y‑tunnus
pro­filoin­ti­tiedot (luokit­telu, esim. yri­tyk­sen toimi­ala)
ryh­mit­te­lytiedot (esim. pos­ti­tus­ryh­mät)
osoitetiedot
puhe­lin­nu­mero (kiin­teän ja matka­puhe­lin­verkon)
sähkö­pos­tiosoite
yhtey­de­not­to­jen kieli
asi­akashis­to­ria, lok­i­tiedot (esim. yhtey­de­no­tot asi­akkaaseen)

Kommentit

Kun vierail­i­jat jät­tävät kom­ment­te­ja sivus­tolle, keräämme kom­ment­tilo­mak­keessa näkyvät tiedot sekä vierail­i­jan IP-osoit­teen ja selaimen käyt­täjäa­gent­ti­jonon roska­pos­tin tun­nistamisen helpot­tamisek­si.

Sähkö­pos­tiosoit­teestasi luo­tu anonymisoitu merkki­jono (kut­su­taan myös hashik­si) voidaan toimit­taa Gra­vatar-palvelu­un, jot­ta näet, käytätkö sitä. Gra­vatar-palvelun tieto­suo­jakäytän­tö on saatavil­la täältä: https://automattic.com/privacy/. Kun kom­ment­tisi on hyväksyt­ty, profi­iliku­vasi näkyy julkises­ti kom­ment­tisi yhtey­dessä.

Media

Jos lataat kuvia verkko­sivus­tolle, sin­un tulee vält­tää sel­l­ais­ten kuvien lataamista, jois­sa on upotet­tu sijain­ti­ti­eto (EXIF GPS). Sivus­ton vierail­i­jat voivat lada­ta ja poimia mitä tahansa sijain­ti­ti­eto­ja verkko­sivus­tol­la ole­vista kuvista.

Lomakkeet

Lomakkeil­la keräämme sähkö­pos­tiosoit­teet ja muut lomakkei­den kent­tien tiedot. Lomakkei­den tieto­ja käytetään vain lomak­keessa kuvat­tuun tarkoituk­seen. Uutiskir­jei­den tilaamisen voit aina päät­tää lähet­tämäl­lä siitä pyyn­nön meille sähkö­pos­til­la osoit­teeseen [email protected]

Evästeet

Jos jätät kom­mentin sivus­tollemme, voit halutes­sasi tal­len­taa nime­si, sähkö­pos­tiosoit­teesi ja verkko­sivus­tosi evästeisi­in. Nämä ovat avuk­sesi, jot­ta sin­un ei tarvitse täyt­tää tieto­jasi uudelleen, kun jätät toisen kom­mentin. Nämä eväs­teet säi­lyvät yhden vuo­den.

Jos vierailet kir­jau­tu­mis­sivul­lamme, ase­tamme väli­aikaisen eväs­teen määrit­tääk­semme, hyväksyykö selaime­si eväs­teet. Tämä eväste ei sisäl­lä henkilöti­eto­ja, ja se hylätään, kun sul­jet selaime­si.

Kun kir­jaudut sisään, ase­tamme myös usei­ta evästeitä tal­len­taak­semme kir­jau­tu­misti­etosi ja näytön val­in­tasi. Kir­jau­tu­mi­seväs­teet kestävät kak­si päivää ja näyt­töase­tu­seväs­teet vuo­den. Jos val­it­set “Muista min­ut”, kir­jau­tu­mis­esi säi­lyy kak­si viikkoa. Jos kir­jaudut ulos tililtäsi, kir­jau­tu­mi­seväs­teet pois­te­taan.

Jos muokkaat tai julkaiset artikke­lin, selaimeesi tal­len­netaan lisäeväste. Tämä eväste ei sisäl­lä henkilöti­eto­ja, ja se osoit­taa yksinker­tais­es­ti juuri muokkaa­masi artikke­lin viesti­tun­nuk­sen. Se van­he­nee 1 päivän kulut­tua.

Muilta verkkosivuilta upotettu sisältö

Tämän sivus­ton artikke­lit voivat sisältää upotet­tua sisältöä (esim. videoita, kuvia, artikkelei­ta jne.). Muiden verkko­sivus­to­jen upotet­tu sisältö käyt­täy­tyy täs­mälleen samal­la taval­la kuin jos vierail­i­ja olisi vierail­lut toisel­la verkko­sivus­tol­la.

Nämä verkko­sivus­tot voivat kerätä tieto­ja sinus­ta, käyt­tää evästeitä, upot­taa ylimääräistä kol­man­nen osa­puolen seu­ran­taa ja seu­ra­ta vuorovaiku­tus­tasi upote­tun sisäl­lön kanssa, mukaan lukien vuorovaiku­tus­tasi upote­tun sisäl­lön kanssa, jos sin­ul­la on tili ja olet kir­jau­tunut kyseiselle verkko­sivus­tolle.

Analytiikka

Tämä sivus­to käyt­tää Mato­mo- kävi­jä­an­a­lyti­ikkaa. Voit mil­loin tahansa lopet­taa seu­ran­nan sivun alalaidas­sa olev­as­ta painikkeesta.

Kenen kanssa tietosi jaamme?

Rek­ister­i­ti­etoi­hin pääsee rek­ister­in­pitäjä eli Kun­nan matkailu­a­sious­ta vas­taa­va henkilöstö ja  palvelun­tuot­ta­jan asi­aanku­u­lu­vat henkilöt. Henkilöti­eto­ja voidaan siirtää tapah­tu­mien yhteisjär­jestäjille ja julk­isra­hoit­teis­ten pro­jek­tien rahoit­ta­jille. Käsit­telijöitä sitoo vaiti­olovelvol­lisu­us. Tieto­jen rek­isteröin­nistä ja päiv­i­tyk­sistä vas­taa ensisi­jais­es­ti oma henkilöstö. Jos rek­ister­istä tuloste­taan man­u­aal­ista aineis­toa, se säi­lytetään luk­i­tus­sa tilas­sa ja ain­oas­taan rek­ister­in­pitäjäl­lä on aineis­ton käyt­töoikeus.

Takaamme palvelun­tuot­ta­jien kanssa tehdyin sopimusjär­jeste­lyin, että henkilöti­eto­ja käsitel­lään voimas­sa ole­van tieto­suo­ja-ase­tuk­sen mukaises­ti ja muu­toin asian­mukaises­ti.

 

Kuinka kauan tietojasi säilytämme?

Tieto­jen säi­lyt­tämisessä nou­datamme kul­loinkin voimas­sa ole­van lain­säädän­nön määräyk­siä. Henkilöti­eto­ja säi­lytetään pääsään­töis­es­ti niin kauan, kuin asi­akku­us on voimas­sa. 

Nämä verkko­sivus­tot voivat kerätä tieto­ja sinus­ta, käyt­tää evästeitä, upot­taa ylimääräistä kol­man­nen osa­puolen seu­ran­taa ja seu­ra­ta vuorovaiku­tus­tasi upote­tun sisäl­lön kanssa, mukaan lukien vuorovaiku­tus­tasi upote­tun sisäl­lön kanssa, jos sin­ul­la on tili ja olet kir­jau­tunut kyseiselle verkko­sivus­tolle.

Jos jätät kom­mentin, kom­ment­ti ja sen metatiedot säi­lytetään tois­taisek­si. Näin voimme tun­nistaa ja hyväksyä kaik­ki jatkokom­men­tit automaat­tis­es­ti sen sijaan, että olisimme pitäneet niitä valvon­ta­jonos­sa.

Käyt­täjille, jot­ka rek­isteröi­tyvät verkko­sivus­tollemme (jos sel­l­aisia on), tal­len­namme myös hei­dän käyt­täjäprofi­ilei­hin­sa anta­mansa henkilötiedot. Kaik­ki käyt­täjät voivat nähdä, muoka­ta tai pois­taa henkilöko­htaisia tieto­jaan mil­loin tahansa (pait­si he eivät voi muut­taa käyt­täjä­tun­nus­taan). Verkko­sivus­to­jen ylläpitäjät voivat myös nähdä ja muoka­ta näitä tieto­ja.

 

Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi?

Jos sin­ul­la on tili täl­lä sivus­tol­la tai olet jät­tänyt kom­ment­te­ja, voit pyytää vie­dyn tiedos­ton hal­lus­samme ole­vista henkilötiedois­tasi, mukaan lukien kaik­ki tiedot, jot­ka olet antanut meille. Voit myös pyytää, että pois­tamme kaik­ki hal­lus­samme ole­vat henkilötiedot. Tämä ei sisäl­lä tieto­ja, joi­ta mei­dän on säi­lytet­tävä hallinnol­lisia, oikeudel­lisia tai tur­val­lisu­us­tarkoituk­sia varten.

Minne lähetämme tietojasi

Vierail­i­joiden kom­men­tit voidaan tark­istaa automaat­tisen roska­pos­tin­tun­nis­tus­palvelun kaut­ta. Emme lähetä tieto­jasi EU:n tai ETA:n ulkop­uolelle ellei se ole henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn tarkoituk­sen tai teknisen toteut­tamisen kannal­ta tarpeel­lista. Täl­löin tieto­jen siir­rossa nou­date­taan henkilöti­eto­lain­säädän­nön vaa­timuk­sia.

Lisätiedot

Kuinka suojaamme tietosi

Tieto­jen suo­jauk­ses­sa nou­datamme seu­raavaa:

A Sähköiset aineis­tot

Tietotekniset lait­teet sijait­se­vat suo­ja­tuis­sa ja valvo­tuis­sa tilois­sa. Palvelui­hin liit­tyvis­sä sopimuk­sis­sa on määritel­ty tekniseen ympäristöön liit­tyvät vaa­timuk­set.

Käyt­töoikeudet perus­tu­vat henkilöko­htaisi­in käyt­töoikeuk­si­in ja niiden käyt­töä valvotaan. Rek­ister­i­ti­eto­jen käyt­töoikeudet myön­netään tehtäväko­htais­es­ti.

 

B Man­u­aa­li­nen aineis­to

Asi­akir­jat säi­lytetään valvo­tuis­sa tilois­sa ja/tai lukit­tavis­sa kaapeis­sa ark­istois­sa ja yksiköis­sä.

Miltä kolmansilta osapuolilta saamme tietoja

Kävi­jä­an­a­lyti­ikkaa seu­raamme Mato­mo Ana­lyt­ics — lisäosan avul­la. Emme kerää tieto­ja käyt­täjistä kol­man­nen osa­puolen teknis­ten sovel­lus­ten tai esim. lomakkei­den avul­la.

Mitä automaattista päätöksentekoa ja/tai profilointia teemme käyttäjätiedoilla

Käyt­täjätiedoil­la ei tehdä automaat­tisia päätök­siä tai pro­filoin­te­ja.

Alan viranomaisvaatimukset

Tieto­jen keräämisen perus­teet ovat:

EU:n yleinen tieto­suo­ja-ase­tus artik­la 6 ja eri­ty­is­ten henkilöti­eto­ryh­mien osalta artik­la 9

- rek­isteröi­dyn anta­ma suos­tu­mus

- sopimus

- rek­ister­in­pitäjän lak­isääteinen velvol­lisu­us

- yleinen etu/rekisterinpitäjän julki­nen val­ta

Rek­isteröi­tyneen oikeudet ja menet­te­ly tieto­tur­val­oukkausten var­al­ta:

Koh­ta 1. Rek­isteröidyl­lä on oikeus tark­istaa itseään koske­vat henkilötiedot. Henkilö voi käyt­tää tarkas­tu­soikeut­taan mak­sut­ta ker­ran vuodessa. Asi­akir­joista perit­tävät mak­sut perus­tu­vat voimas­sa ole­vaan Heinäve­den kun­nan­hal­li­tuk­sen päätök­seen.

Koh­ta 2. Rek­isteröidyl­lä on oikeus pyytää tieto­jen oikaisemista/korjaamista.

Koh­ta 3. Rek­isteröidyl­lä on oikeus pyytää tieto­jen käytön rajoit­tamista tai vas­tus­taa käsit­te­lyä (vain poikkeustapauk­sis­sa jos tieto­jen käsit­telyssä on epä­selvyyt­tä, asian selvit­te­lyn ajan)

Koh­tien 1–3 osalta rek­isteröi­ty voi ottaa yhteyt­tä joko asi­aa hoitavaan henkilöön tai rek­isterin yhteyshenkilöön. Tieto­suo­javas­taa­va neu­voo tarvit­taes­sa.

 

14.4. Rek­isteröidyl­lä on oikeus tehdä val­i­tus Tieto­suo­javal­tu­ute­tun toimis­toon, mikäli rek­isteröi­ty kat­soo, että hän­tä koske­vien henkilöti­eto­jen käsit­telyssä on rikot­tu voimas­sa ole­vaa tieto­suo­jalain­säädän­töä.

 

Tieto­suo­javal­tu­ute­tun toimis­to

PL 800

00521 Helsin­ki

Sähkö­posti: [email protected]

Vai­hde: 029 566 6700

Fak­si: 029 566 6735

[matomo_opt_out]