Kulttuuria kaikille aisteille

Puu­te­ol­lisu­u­den ja kaupunkien välisen vesili­iken­teen val­taväylänä toimin­ut Heinäve­den reit­ti kul­kee läpi oma­leimais­ten kylien. Kanavamiljöö itsessään on kult­tuur­inähtävyys, ja monil­la kylil­lä kanavien ympäristössä on myös mon­en­laisia tapah­tu­mia ja elävää kult­tuuriper­in­töä esil­lä. Heinäve­den musi­ikkipäivät upeas­sa Heinäve­den puukirkos­sa ja kesäiset taidenäyt­te­lyt kirkon inter­iööri­in sijoitet­tuna ovat mieleen­painu­via elämyk­siä. Ker­mankosken par­taal­la sijait­se­val­la laval­la kesäaikaan jär­jestetään teat­ter­iesi­tyk­siä ja kesävi­ikon­lop­puisin lava täy­tyy tanssi­joista. Kirkonkylässä voit kiertää mie­lenki­in­toisen kult­tuurire­itin.

Valamo

Luostarin museo ja kulttuurikeskus

 Mart­ta Wen­delin­in näyt­te­ly Kul­tahiekkaa ihmis­ten poluille avoin­na 7.4.2024 saak­ka

Kesänäyt­te­ly Taivaalli­nen Valo avau­tuu 9.5.2024. Näyt­telyssä kohtaa­vat taiteil­i­ja Petri Ala-Maunuk­sen yli­maal­liset, läh­es raa­mat­ulliset maise­ma­maalauk­set ja Vala­m­on luostarin enke­li­ai­heiset ikonit.

Kermankosken Lava

Kat­so tule­van kesän ohjelmis­to

Kermakosken tanssilavalla tanssii ihmisiä

Kulttuurireitti kirkonkylässä

Heinäve­den kult­tuurire­it­ti kul­kee kirkonkylässä kaa­vateitä pitkin, ja on siten hel­posti saavutet­ta­va kaiken kun­toisille. Reit­il­lä näet kylän his­to­ri­aa sanoin ja kuvin, mon­et kohteista ovat myös edelleen avoin­na vierail­i­joille. Voit tutus­tua reitin var­relta löy­tyvi­in kohde­taului­hin ohes­ta. 

Heinäveden pitkä ja edelleen elävä historia

Voit tutus­tua muinaisko­hteisi­in blo­gien ja videoiden avul­la ohei­sista linkeistä. Heinäve­den muinais­seu­ra ry jär­jestää myös opastet­tu­ja retk­iä muinaisko­hteisi­in, jois­sa voit tutus­tua eri­laisi­in kivimuo­dostelmi­in (esim. jalka­kivet, uhrikivet, kalkatuskivet), luoli­in ja kalliopi­ir­roksi­in.