Eteläinen ja Läntinen
Heinävesi

Kylämaisemia ja luonnonrauhaa

Heinäve­den län­siosas­sa mutkaiset ja mäkiset kyläti­et, rehevät ranta­maise­mat ja pel­totilkut met­sien keskel­lä muo­dosta­vat main­ion ympäristön puh­taas­ta luon­nos­ta ja omas­ta rauhas­ta naut­ti­valle retkeil­i­jälle. Kylis­sä jär­jestetään pieniä tapah­tu­mia, joi­hin kyläläiset toiv­ot­ta­vat myös matkaa­jan lämpimästi ter­ve­tulleek­si. Jyrkylin­jo­ki ja siinä Kaidankos­ki tar­joa­vat haastet­ta melo­jalle. Rahal­lisem­mas­ta ves­i­matkas­ta voi naut­tia Kolove­den kansal­lispuis­ton sekä Pyylin alueel­la meloen tai retkeillen. Majoi­tus­ta tar­joa­vat alueen mökkivuokraa­jat ja Säynämön leirikeskus.

Pyylin luontopolku ja Kolovesi

Pyylinsaari & Koloveden kansallispuisto

Pyylin luon­topolku sopii kevyek­si päiväretkiko­hteek­si, ja siel­lä olevas­sa autio­tu­vas­sa voi myös yöpyä. Kolovedel­lä mel­on­taan voit vuokra­ta välineitä Säynämöstä ja Kolovesi Retkeily Oy:n pis­teistä.

Säynämön leirikeskus

Sompasaarentie 42

Kris­till­i­nen loma- ja kurssikeskus. Avoin­na kesäl­lä.

Ohjel­mallisia leire­jä, majoi­tus- ja ruoka­palve­lut, vieras­sa­ta­ma. 

Dagur

Tolvalantie 11 (Karhila-Malkkila)

Sat­u­jen saar­il­ta Islannista kotoisin ole­vat tuuhea­tukkaiset, var­ma­jalkaiset ja luotet­ta­vat islannin­hevoset tar­joa­vat elämyk­sel­lisiä retk­iä kaiken tasoisille rat­sas­ta­jille. Toim­imme Heinävedel­lä, Karhi­lan­taipaleel­la. Voit olla rat­sas­tuk­sen har­ras­ta­ja tai vas­ta-alka­ja, tul­la yksin tai pienel­lä porukalla.

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan luon­non­rauhas­ta ja kiireet­tömyy­destä sekä koke­maan kanssamme töltin taikaa!

 • Eläkeliiton Heinäveden yhdistys

  Yhteystiedot Puheen­jo­hta­ja: Sep­po Koti­lainen, 040 016 1390 Sih­teeri: Mer­ja Juu­ti, 050 075 4434 Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaamme! Akti­ivista talkootoim­intaa Jär­jestämme kahviotoim­intaa (muur­in­po­h­jalet­tu­ja ja gril­li-makkaraa) – Karvios­sa heinäku­us­sa per­jan­taisin klo 10 – 15 […]

  LUE LISÄÄ

 • Kypäräjärvi-Viitalahti kyläyhdistys ry

  Kypäräjärvi-Viita­lahti kyläy­hdis­tys ry jär­jestää har­ras­tus­toim­intaa ja pieniä tapah­tu­mia. Tule tutus­tu­maan mei­hin ja kau­ni­isi­in kyli­imme!

  LUE LISÄÄ

 • Dagur

  Rat­sas­ta islannin­hevosil­la Dagur- tallil­la Karhi­lan­taipaleel­la.

  LUE LISÄÄ

 • Casa 63 Galleria

  40 vuot­ta taidet­ta, 60 vuot­ta elämää! Sir­pa Saukko juh­lanäyt­te­ly 15.7.–25.8.2023

  LUE LISÄÄ

 • Pöllölän luontofarmi

  Pöl­lölän luonto­farmil­la voit tur­val­lis­es­ti nukkua Saari­nen-jär­ven ran­nal­la yösi puus­sa tai rantasaunal­la.

  LUE LISÄÄ

 • Roivas Raimo ja Tarja

  3 kpl 6 hen­gen mökke­jä

  LUE LISÄÄ

Heinäve­den matkailu

Ker­man­ran­nantie 7
79700 Heinävesi

  Olen tutus­tunut tieto­suo­jakäytän­tömme ja hyväksyn tieto­jeni tal­len­tamisen käytän­tömme mukaises­ti.