Kypäräjärvi-Viitalahti kyläyhdistys ry

Tapahtumia ja ihan tavallista maalaiselämää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Eija Sivo­nen

Kypäräjär­ven ja Viita­lah­den kylät toisi­in­sa yhdis­tää kau­nis mutkainen ja mäki­nen kylätie. Tule autol­la, pyöräl­lä tai vaik­ka patikoiden ihastele­maan per­in­teistä kyä­maise­maa. 

Matkaa­jille järjestyy kylässä myös virk­istävä kup­pi kuumaa ja yösi­japaik­ka vaik­ka teltalle ran­nal­la.  Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Ajankohtaista

Arvokas kylämaisema

Kypäräjär­ven maise­ma-alue sijait­see Varkaus-Joen­suu ‑maantien var­res­sa, Kypärän ja Porkan välisel­lä
ranta-alueel­la parinkymme­nen kilo­metrin päässä Heinäve­den kirkonkylältä län­si-luo­teeseen. Alue on ollut asut­tua jo 1500-luvul­la ja se on Heinäve­den van­himpia. Kypäräjär­ven kylä kuu­lui aiem­min Lep­pävir­taan ja liitet­ti­in Heinäve­den pitäjään vuon­na 1861.

Alueen pel­lot on rai­vat­tu Ukon­vuoren kaakkois­rin­teelle ja Porkan­mäen juurel­la ole­valle rantatas­an­teelle,
jot­ka muo­dosta­vat kan­naksen järvien väli­in. Kylätie erka­nee val­tatieltä ja kul­kee pel­toaukei­den läpi. Se on kapea pientareinen hiekkatie. Kan­naksen kapeim­mas­sa kohdas­sa on puro, joka yhdis­tää Pork­ka-jär­ven ja Kypärä-jär­ven toisi­in­sa. Ympäröivät mäet ovat kallioisia ja met­säisiä. Alueen kehys­met­sät ovat
kuu­si­val­taisia. Kylätieltä aukeaa näkymiä, joi­ta hal­lit­se­vat pel­lot. Pel­lot ulot­tuvat lähelle rantaa.
Pel­toaukeal­la on usei­ta pihapi­ire­jä. Raken­nusten joukos­sa on per­in­teisiä talon­poikaistalo­ja monine pui­sine talous­raken­nuksi­neen. Pihais­tu­tuksi­na on joitakin pihaku­u­sia sekä kuusi- ja koivurive­jä. Raja-aitoina on siel­lä tääl­lä kivi­aitaa. Kypäräjärvel­lä oli aikanaan kestikievari van­han Kar­jalantien var­res­sa, kievarin paik­ka on nykyisen Joen­su­un tien var­res­sa vaik­ka itse kievari­raken­nus on kadon­nut. Kypäräjärvel­lä on poltet­tu pieniä kask­ia vielä 1928.

Perinteikäs kyläyhdistys

Kyläy­hdis­tyk­sen toimin­nan keskus on van­ha kyläk­oulu, Kypärä-talo, jos­sa on vuosikym­menten var­rel­la jär­jestet­ty mon­en­moista toim­intaa.

Kypärä-talo sijait­see aivan VT23 vier­essä, joten sinne on help­po tul­la ympäri vuo­den. 

Kylätoimintaa menneiltä vuosilta

Kyläl­lä on vuosien saatossa jär­jestet­ty hyvin mon­en­laista toim­intaa kaiken ikäisille. 1980–1990 ‑luvut oli­vat kylä­toimin­nan kul­ta-aikaa.  Talol­la on ollut akti­ivi­nen puu­työryh­mä kansalaisopis­tol­la näi­hin päivi­in saak­ka, men­neinä vuosikym­meninä talo on tar­jon­nut main­iot puit­teet niin hirvipei­jaisi­in kuin teat­ter­iesi­tyk­si­inkin, puhu­mat­takaan monista juh­lati­laisuuk­sista ja muista kokoon­tu­mi­sista. Ohes­sa pieni kuvaki­mara vuosien var­relta kylän toimin­nas­ta.  Kyläy­hdis­tys toiv­ot­taa lämpimästi kaik­ki mukaan toim­intaan!