Kermanrannan matkaparkki

Matka­parkissa on kymme­nen sähköis­tet­tyä paikkaa ajoneu­voille. Viisi paikoista sovel­tuu matkailu­au­toille, viisi pienem­pää paikkaa esim. retkeilyau­toille.  Matkailu­au­topaikoista kolme sijait­see ylem­mäl­lä car­a­van- tas­an­teel­la ja kak­si parkkipaikan tasos­sa.  Retkeilyau­topaikat ovat ylä­tas­an­teel­la.

Telt­tail­i­joille on tar­jol­la nur­mip­in­taista tasan­net­ta ran­nan parhail­ta paikoil­ta. 

Alueel­la on huoltoraken­nus, johon sijoit­tuvat keit­tiö, pyyk­in­pe­su­ti­la, suihkut ja WC- tilat. Lisäk­si käytössä ovat  van­han huoltoraken­nuk­sen WC- ja saunati­lat.

Majoit­tu­jia palvelee alueel­la kahvi­la-rav­in­to­la Ker­ma­cot­ta, jos­ta saa ruuan ja juo­man ohel­la vuokrat­tua kajakke­ja, kanoot­te­ja ja sup-lau­to­ja. Lainat­tavis­sa on myös sähköpolkupyörä keskus­tas­sa käymiseen. Keskus­taan matkaa sata­mas­ta on n. 1,3km ja maas­to on varsin mäki­nen. 

Maksa verkossa matkaparkkimajoitus

Voit mak­saa matka­parkinkun­nan varausjär­jestelmästä oheisen linkin kaut­ta.

Paikan hin­ta on 15€/ vuorokausi. Sähkö­mak­su 5€. Mak­su verkkopankissa tai suo­raan Ker­ma­cot­taan.

Sähköautojen latauspiste

Sähköau­ton lataus­pis­teessä on 22kWh type 2 lataus­piste kahdelle ajoneu­volle. Lataush­in­ta 0,40snt/kWh.

Kahvila-Ravintola Kermacotta

Ker­ma­co­tas­ta saat herkku­ja pienem­pään ja isom­paan nälkään, rav­in­to­la palvelee päivit­täin eloku­un lop­pu­un. 

Auki­oloa­jat:

tiis­tai
keskivi­ikko
torstai
per­jan­tai
lauan­tai
sun­nun­tai
maanan­tai
Kermacotta
satama4

Välinevuokraamo

Vuokrat­tavis­sa kajakke­ja, kanoot­te­ja, sup-lau­to­ja ja per­in­teinen soutu­vene.  Vuokrauk­set Ker­ma­co­tas­ta.

Risteilyt

Koe his­to­ri­alli­nen Heinäve­den reit­ti ja sini­nen Saimaa. Heinäve­den reit­ti on maamme kauneimpia laivare­it­te­jä, se onkin valit­tu yhdek­si  Suomen kauneim­mista kansal­lis­maisemista. Se on myös päässyt val­takun­nal­lis­es­ti arvokkaimpi­en maise­ma-aluei­den luet­teloon. Heinäve­den reit­ti on läh­es luon­non­ti­laista järvi­maise­maa, jos­sa ihmisen jäl­jet rajoit­tuvat pääasi­as­sa his­to­ri­al­lisi­in kana­va-alueisi­in sekä pienipi­irteisi­in kylä- ja vil­je­ly­maisemi­in.

Ris­teilyjä jär­jestää Blue Lake Cruis­es Katril­li ‑laival­la. Kat­so aikataulut ja osta liput:

Heinäve­den matkailu

Ker­man­ran­nantie 7
79700 Heinävesi

    Olen tutus­tunut tieto­suo­jakäytän­tömme ja hyväksyn tieto­jeni tal­len­tamisen käytän­tömme mukaises­ti.