Majoitu Mukavasti

Heinävedel­lä on tar­jol­la usei­ta eri­laisia, pie­nille ryh­mille ja per­heille suun­nat­tu­ja majoi­tus­vai­h­toe­hto­ja ympäri vuo­den. Tule vier­aan­varais­ten majat­alo­jen palveltavak­si tai vuokraa huoneis­to vai­ka pied­m­mäk­sikin aikaa käyt­töösi.

 Kesäaikaan tar­jol­la on leir­in­tä­paikko­ja sekä telt­tail­i­joille, että kar­avaanareille. Mökki­ma­joi­tus­ta löy­tyy Karvion leir­in­täalueelta sekä lukuisiltä yksi­ty­isiltä mökki­ma­joit­ta­jil­ta.

Lin­tu­lan luostari on Pohjo­is­maid­en ain­oa ortodoksi­nen nun­nalu­ostari. Kesäkaudel­la luostaris­sa palvelee kahvi­la ja majoit­tua voi vieras­ma­jas­sa joko 1–3hengen tai 2hengen huoneessa. 

Luostar­il­la on myös oma verkkokaup­pa

Valamo

Valam­ossa majoit­tu­jille on läpi vuo­den usei­ta eri­ta­soisia vai­h­toe­hto­ja: luostar­i­hotellin ja opis­to­hotellin huoneva­likoimaa täy­den­tävät askeet­tiset vieras­ma­jat, joista toinen on palvel­lut aiem­min munkkien asuin­raken­nuk­se­na ja toinen kar­tanon kär­ryli­i­ter­inä.

Talvel­la majoit­tumi­nen on kesäkaut­ta edullisem­paa. Kaik­ki huone­hin­nat sisältävät luostari­aami­aisen noutopöy­dästä.

Joulu­na ja pääsiäisenä majoi­tusti­laa myy­dään vain täysi­hoitopaket­teina, joiden hin­toi­hin sisäl­tyvät majoituk­sen lisäk­si myös ate­ri­at ja juh­li­in liit­tyvä muu ohjel­ma.

Vala­m­on ja Lin­tu­lan luostarien läheisyy­dessä monipuo­li­nen ja edulli­nen leir­in­täalue. Leir­in­täalueel­la voi majoit­tua sekä matkailu­au­toil­la, telt­taillen tai vara­ta mökin itselle­si. Voit myös saa­pua veneel­lä ja yöpyä vieraslai­turis­samme.

Alueel­la toimii myös hyvä­ta­soinen rav­in­to­la jos­ta saat maukkaat annok­set sekä vir­vok­keet. Rav­in­to­las­sa upea valikoima mm. Vala­m­on viini­ti­lan tuot­tei­ta.

Alueel­lamme voit pela­ta minigolfia, kalastel­la, laulaa karaokea tai vuokra­ta tilaus­saunan käyt­töösi.

Kesäl­lä 2023 on uud­is­tet­tu matka­park­ki osana Ker­man­ran­nan  sata­man palvelu­ja kirkonkylässä. Sata­mas­sa palvelee Kahvi­la-rav­in­to­la Ker­ma­cot­ta, jos­ta voi myös vuokra­ta esimerkik­si kajak­it, kanootit, soutu­ve­neet ja sup-lau­dat. Matka­park­ki tar­joaa sähköis­te­tyn paikan kymmenelle ajoneu­volle.

Kermanrannan matkaparkissa matkailuautoja
Asuntovaunupaikat

Ker­man­vir­ran­ran­nas­sa on paikko­ja Matkailu­a­joneu­voille ja ‑vaunuille, sekä telt­tail­li­joille. Alueel­la on pieni sauna ja gril­likatos, veneen­lasku­paik­ka sekä vieraslai­turi. 

Kesäisin palvelee kanavakios­ki Ker­mankosken ja Ker­man kana­van vier­essä. Tar­jol­la pikku pur­tavaa, jäätelöä, makeisia ja limona­dia tai kahvia. Kioskista voit myös ostaa kalas­tus­lu­vat ja mak­saa leir­in­tä­mak­sun tai vuokra­ta soutu­ve­neen käyt­töösi.  

Varauk­set ja lisätiedot:  045 1313026 tai 040 7542928

Rohtorinne1

Entisen apteek­in­talon seinien sisään sijoit­tuvas­sa majat­alos­sa on huone­ma­joi­tus­ta sekä viihty­isä oleske­lu­ti­la vaikka­pa pienelle kok­ouk­selle. 

Ker­mankosken kupeel­la Ker­mankei­das tar­joaa vierasve­ne­sa­ta­man, rav­in­to­la­palve­lut ja huone­ma­joi­tus­ta. Avoin­na kesäkaudel­la.

Heinäve­den matkailu

Ker­man­ran­nantie 7
79700 Heinävesi

    Olen tutus­tunut tieto­suo­jakäytän­tömme ja hyväksyn tieto­jeni tal­len­tamisen käytän­tömme mukaises­ti.