Palokin historialliset kosket

Täl­lä sivus­tol­la esitel­lään Heinäve­den Palokinkoskia sel­l­aisi­na kuin ne oli­vat ennen voimalaitok­sen rak­en­tamista 1961. Vaik­ka kos­ket eivät uit­top­erkaamis­es­ta ja saha­te­ol­lisu­ud­es­ta johtuen olleet enää luon­non­ti­las­sa, järvilo­hia ja taime­nia saati­in paljon. Tavanomais­ten saaliskalo­jen koko oli toista luokkaa kuin nyky­isil­lä Kes­ki-Suomen koskil­la. 
Kuvagalleria


INFO

Nämä verkko­sivut ker­to­vat Heinäve­den Palokissa osit­tain patoal­taan alla uin­u­vas­ta, osit­tain kuiv­il­laan met­sit­tyvästä yhteis­es­tä kansal­lisaar­teestamme, Palokinkoskista.

Koskien vai­heisi­in sato­jen vuosien aikana liit­tyvän his­to­ri­an määrä on val­ta­va. Vaik­ka sivuil­ta saakin jo melko hyvän kuvan vapaiden koskien luon­teesta ja vir­ran ranto­jen elämän­menos­ta, silti mon­ta yksi­tyisko­htaa jäi vielä kuvaa­mat­ta.

Kesäl­lä 2018 totes­imme, että Palokinkoskien tari­na ei ole tut­tu suo­ma­laisille ja että se ansait­see tul­la ker­ro­tuk­si. Siitä syn­tyi idea näi­den verkko­sivu­jen tekemiseen. Parin vuo­den hitaasti kiiruh­taen tehty urak­ka on nyt päätök­sessä. Ilman kym­me­niltä ihmisiltä saami­amme haas­tat­telu­ja, val­oku­via ja tieto­ja työmme olisi ollut mah­do­ton toteut­taa. Suuri kiitos Teille!

Vaik­ka sivut ovat valmi­it, lisäämme mielel­lämme henkilöi­den nim­iä kuvatek­stei­hin ja linkitämme heistä ker­tovia valmi­ita henkilök­er­to­muk­sia nimen yhtey­teen. Näitä tieto­ja voi toimit­taa sähkö­pos­til­la: [email protected] tai [email protected].

Palokissa 1.8.2020: Jonne Posti ja ​Mikko Sopa­nen


Uutisia