Kanavakylät matkasi varrella

Heinävedel­lä on help­po huila­ta matkan var­rel­la, suun­taat­pa kulkusi pohjois­es­ta etelään Kuo­pi­on tai Savon­lin­nan suun­nas­ta, tahi lännestä itään Varkau­den tai Joen­su­un suun­nas­ta. Kah­den kansal­lispuis­ton – Kolin ja Kolove­den – välis­sä voit seikkail­la niin vesil­lä, maan­teil­lä kuin met­säpoluil­lakin, ja palvele­via kanavakyliä löy­tyy aina läheltäsi.

Liikut­pa sit­ten pyöräillen, autol­la, veneel­lä tai julk­isil­la kulku­vä­lineil­lä, Heinävedelle on help­po saa­pua. VT23 ja tie 476 sekä rautatie kulke­vat kun­nan läpi lännestä itään, ja Heinäve­den reit­ti Saimaal­la vie matkaa­jaa pohjoisen ja etelän välil­lä. Poikkea viehät­tävi­in kanavakyli­imme ja tule kirkonkylään palvelu­jen ääreen. 

Heinäve­den reit­ti ja sen kuusi kanavaa ‑kap­pale suo­ma­laista kansal­lis­maise­maa.

Julkinen liikenne

Piek­sämä­ki- Joen­suu väli­nen juna pysähtyy Heinäve­den ja Vihtarin asemil­la, bus­sire­itit kulke­vat VT23 pitkin Karvio- Valamo suun­taan ja 476 ‑tietä Heinäve­den kirkonkylän kaut­ta Liperi­in, Savon­lin­naan ja Joen­su­uhun.

Vesillä liikkujalle

Ker­man­ran­nan, Karvion ja Ker­mankosken pien­ve­ne­sa­tamista löy­tyvät veneil­i­jän perus­palve­lut, kuten kahvi­la tai rav­in­to­la, sep­ti­ty­h­jen­nys ja yöpymis­mah­dol­lisu­us. Pap­in­niemen sata­ma sijait­see Vala­m­on luostarikeskuk­sen välit­tömässä läheisyy­dessä. Polt­toaine­jakelua on tar­jol­la Karvios­sa. Retk­isa­tamia ovat lisäk­si Pitkäsaari, Säynämö, Pyyli­no­ja, Lap­in­nie­mi ja Kolove­den kansal­lispuis­tossa Laa­jakaarre.

Kirkonkylästä löy­tyy päivit­täis­tavarakaup­po­jen ohel­la monia laadukkai­ta erikois­li­ikkeitä, hyv­in­voin­nin ja kauneu­den­hoidon palvelu­ja sekä mon­ta main­io­ta paikkaa ruokailu­un. Majoit­tua voit mukavasti Omas­sa yksiössä tai vaikka­pa aidos­sa poli­isin putkas­sa. Jopa salaka­pakan palve­lut löy­dät keskeltä kirkonkylää. Kesäaikaan Ker­man­ran­nan sata­mas­sa toimii matka­park­ki, kahvi­la ja väline­vuokraamo, talvel­la taas Pääskyvuori ympäröivine hiih­tor­e­it­tei­neen tar­joaa tekemistä mon­en tasoisille lask­i­joille pulkkail­i­joista kum­par­e­laskun akti­ivi­har­ras­ta­ji­in. 

Pohjois- Heinäve­den aluet­ta ovat Karvio-Lep­ikkomäen, Varis­taipaleen, Palokin ja Suu­ra­hon kylät.  Alueel­la sijait­se­vat Vala­m­on ja Lin­tu­lan luostar­it sekä Karvion, Varis­taipaleen ja Taival­lah­den kana­vat.

Pohjoisen Heinäve­den keskus on VT 23:n var­rel­la sijait­se­va Karvio, jos­sa ympäri vuo­den palvelee monipuo­li­nen Neste liiken­nease­ma ja K‑kauppa. Karvio Camp­ing tar­joaa kesäl­lä majoituk­sen ohel­la mon­en­laista tekemistä, veneille vieraslai­turin ja hyvä­ta­soista rav­in­to­la­palvelua. 

Palokissa sijait­se­van Lin­tu­lan luostarin myymälä ja kahvi­la ovat avoin­na kesäisin. Voit naut­tia vaikka­pa luostarin oman paah­ti­mon kahvia tun­nel­mallises­sa ympäristössä. Luostarin lähel­lä on myös luon­topolku. Majoi­tus­ta tar­joaa Lin­tu­lan ohel­la tun­nel­malli­nen van­haan kyläk­oulu­un remon­toitu Palokin majat­a­lo. Voit myös samal­la käyn­nil­lä tutus­tua his­to­ri­al­liseen Palokin koskim­iljööseen ja naut­tia vaik­ka kup­posen kahvia Ront­topuis­tossa.

Karvio-Lep­ikkomä­ki

Karvion leir­in­täalue

Karvion kana­va

Neste Karvio

VT 23 var­rel­la sijait­se­va Karvio on Pohjoisen Heinäve­den keskus ja koskikalas­ta­jien suosikkipaik­ka. K‑kaupan ohel­la Karvios­sa matkaa­jia palvel­e­vat mm. monipuo­li­nen Karvio Camp­ing ‑leir­in­täalue ja sen Rav­in­to­la Leiskari, sekä Nes­teen liiken­nease­ma vierasvenelai­turei­neen. 

Varis­taipale

Varis­taipaleessa matkaa­jia palvelee mm. kana­van kupeessa sijait­se­va Varis­taipaleen kanavakios­ki, jos­ta voi ostaa kau­den tuor­e­i­ta mar­jo­ja tai juurek­sia myös mukaan. 

Tutus­tu kesäl­lä myös kanavien his­to­ri­aa ja esineistä esit­televään näyt­te­lyyn kanava­museossa. Vari­ran­nan hieno uima­paik­ka tar­joaa muka­vat puit­teet ren­non rantapäivän viet­tämiselle.

Itäinen Heinävesi

Itäiseen Heinäveteen kuu­lu­vat Ker­ma-Sap­pu-Pöl­läkkä – kyläy­hdis­tyk­sen alue, Vihtarin seu­tu sekä Sarvikumpu. Tie 476 Joen­su­uhun kul­kee Itäisen Heinäve­den kylien kaut­ta. Vihtaris­sa on myös junapysäk­ki.  Pääset mukavasti siis myös julk­isil­la kulku­vä­lineil­lä vaikka­pa Vihtarin luon­topolulle tai viet­tämään Pirteän Pässin luona lam­maslo­maa.

Itäisen Heinäve­den alueel­la on luon­toih­miselle paljon ihasteltavaa. Näet matkallasi kau­ni­in Ker­mankosken ja Ker­man kana­van, voit poike­ta pienelle luon­topolulle Vihovuon­teessa, tai vähän sivum­malle ajellen viet­tää muka­van piknikin, vaik­ka Pil­pan kanaval­la. Kos­ki tar­joaa haastet­ta niin kajakkimelo­jille kuin kalas­ta­jillekin. Kalas­tus­lu­vat saat kätevästi, Ker­mankosken kioskil­ta.

Majoi­tus­ta tar­joa­vat muka­vat majat­alot, ja onpa Ker­mas­sa pieni leir­in­täaluekin kioskipalveluineen. Kesäaikaan veneil­i­jöitäkin palvelee Ker­mankeitaan vierasvenelai­turi ja rav­in­to­la sekä majoi­tus­mah­dol­lisu­udet. Ker­mankosken Lavaa on hil­jat­tain isol­la kädel­lä uud­is­tet­tu, ja tanssikansalle sekä kesäteat­teriyleisölle on nyt main­iot puit­teet viihtymiseen.

Ker­ma-Sap­pu-Pöl­läkkä ‑alueel­la sijait­see Ker­man kana­va ja Ker­mankos­ki. Koskim­iljöössä palvelee matkail­i­joi­ta Ker­mankei­das ja Ker­man vierasve­ne­sa­ta­ma sekä maanku­u­lu Ker­mankosken tanssila­va, jota kylä­toim­i­jat ovat viime vuosi­na talkoil­la kun­nos­ta­neet. Kosken par­taal­la toimi­vas­ta Ker­mankosken kioskista voi han­kkia kalas­tus­lu­vat ja vara­ta yöpymi­s­paikko­ja Ker­man­vir­ran­ran­nan leir­in­tä­paikalle.

Vihtarin seu­tu

Vihtaris­sa palvel­e­vat luon­toyri­tyk­set ja alueen vehreä luon­to tekevät taa­tusti matkaa­jaan vaiku­tuk­sen. Vihtari­in pääset kätevästi myös junal­la, ja täältä Kolove­den kansal­lis­maisemi­in retkeilevällekin on lyhyt mat­ka.  

Heinäve­den eteläosa rajoit­tuu Kolove­den kansal­lispuis­ton, jos­sa voi retkeil­lä niin vesil­lä kuin luon­topolku­ja pitkin kulkien. Alueel­la on paljon pieniä kyliä. Vak­i­tu­isia asukkai­ta alueel­la on varsin vähän, vuokramök­it tar­joa­vat yösi­jaa matkaa­jalle. Pil­pan kanaval­la on kau­nis puis­toalue ja mainio ympäristö, vaik­ka piknikille. Veneille vieraslai­turi Heinäve­den reitin var­rel­la löy­tyy vaikka­pa Säynämöstä.

Maaseudun rauhas­sa ren­toa tekemistä löy­dät vaikka­pa Karhi­la-Malkki­lan ja Kypäräjärvi-Viita­lah­den kyläy­hdis­tys­ten jär­jestämänä.

Karhi­la-Malkki­la

Heinäve­den län­si- ja eteläosat ovat todel­lisia luon­toys­tävän ympäristöjä. Etelässä alue rajoit­tuu Kolove­den kansal­lispuis­toon, jos­sa voit meloa tai retkeil­lä jyl­hissä kalliomaise­mis­sa tai viet­tää lomaa issikoil­la rat­sas­taen. 

Pienis­sä kylis­sä jär­jestetään paikallisia, oma­leimaisia kylä- ja mui­ta tapah­tu­mia, joi­hin ovat myös vier­aat lämpimästi ter­ve­tulleet. Karhi­la-Malkki­las­sa on akti­ivista kylä­toim­intaa, ja voit viet­tää ren­toa lomaa vaikka­pa rat­sas­taen. Majoi­tus­ta tar­joa­vat alueen mökkiyrit­täjät.

Kypäräjärvi-Viita­lahti

Kypäräjärvi-Viita­lahti ry jär­jestää pieniä tapah­tu­mia ja aktivi­teet­te­ja niin asukkaiden kuin kylis­sä vieraile­vienkin ilok­si.