Kirkonkylä

Perinteitä ja Paljon palveluja

Heinäve­den kirkonkylä sijait­see tien 476 var­rel­la monien reit­tien risteysko­hdas­sa. Muu­ta­man kilo­metrin päässä keskus­tas­ta pysähtyy juna, sata­maan pääsee isol­lakin aluk­sel­la palvelu­jen ääreen ja Itä-Suomen kaupunkien välil­lä autoil­e­va tahi pyöräilevä matkaa­ja löytää kylästä monipuoliset palve­lut ja main­iot tapah­tu­mat lep­poisan loman ohjel­mak­si. Majoit­tua voit Rohtor­in­teen matkakodis­sa, useis­sa siis­teis­sä huoneis­tois­sa, salaka­pakas­sa tai jopa entisessä poli­isin putkas­sa. Nälkäisille löy­tyy mon­en­laisia vai­h­toe­hto­ja pie­neen kahvi­het­keen, lounaalle tai vaikka­pa suku­juh­lien pitopöytäänkin. Kesäaikaan palvel­e­vat viihty­isät rav­in­to­lat­eras­sit keskus­tas­sa ja sata­man Ker­ma­cot­ta – kahvi­las­sa. Aivan kylän kupeessa on tal­ven har­ras­tuk­si­in eri­no­maiset puit­teet valais­tu­jen hiih­to­latu­jen ja monipuolisen ja tasokkaan las­ket­telur­in­teen ympäristössä.

Kermarannan satama

Ker­man­ran­nan sata­mas­sa on paraikaa menos­sa mit­ta­va uud­is­tustyö, ja kesäl­lä 2023 vieraille tar­jol­la on entistä monipuolisem­pia palvelu­ja ja viihty­isämpiä tilo­ja. Kahvi­la Ker­ma­cot­ta ja Mel­on­takaver­it yhteistyössä tar­joa­vat vuokravä­lineitä vesil­lä retkeilyyn. Mökkiläisiä ja kar­avaanare­i­ta palvelee uusi huoltoraken­nus, ja sähköau­toil­i­joille tar­jol­la on latausase­ma. 

Kesä­ta­pah­tu­mia sata­mas­sa ovat ainakin ava­jaistapah­tu­ma 10.6. sekä jo per­in­teiset Vauh­ti­a­jot ja Venet­sialaiset eloku­us­sa.

Heinäveden Kirkko

Heinäve­den kirkko sijait­see keskus­tan kupeessa korkeal­la kirkon­mäel­lä, jos­ta korkeuseroa sata­maan ja Ker­ma­järveen tulee n. 90m. Kirkon­mäeltä avau­tu­vat hienot maise­mat jär­ven selälle.

Tyyliltään uus­goot­ti­lainen Heinäve­den kirkko on Etelä-Savon kult­tuuriper­in­töti­etokan­nan mukaan 2000 ihmiselle mitoitet­tu, maamme toisek­si suurin puukirkko. Kirkol­lis­ten tilaisuuk­sien ohel­la kirkos­sa jär­jestetään vuosit­tain musi­ikki­ta­pah­tu­mia ja taidenäyt­te­ly kesäisin.  

Kirkos­sa tehdään kun­nos­tustöitä kesäl­lä 2024, ja se on yleisöltä sul­jet­tu.

Heinäve­den kult­tuurikirkko

Perinteikäs & Moderni kirkonkylä

Heinäve­den kirkonkylässä voit ais­tia aidon, viihty­isän ja lämpimän kirkonkylä­tun­nel­man. Mon­et erikois­li­ik­keet ovat palvelleet samoil­la sijoil­laan kym­meniä vuosia, vain yrit­täjä­sukupolvi on vai­h­tunut ja palvelu­ja päivitet­ty ajan­mukaisek­si.  

Heinäve­den kun­nan­vi­ras­tos­ta löy­tyvät matkailuin­fo ja neu­vot paikallis­ten palvelu­jen ääreen. Uusi koulukeskus kät­kee sisään­sä mod­ernin kun­tos­alin, ja sen vier­essä on liikun­ta­paikko­ja sekä eri ikäisille ihmisille, että matkalla mukana oleville lem­mikeille. 

Pääskyvuori

Pääskyvuoren las­ket­telukeskus ja näkö­torni ovat hieno käyn­tiko­hde kaikki­na vuo­de­naikoina. Kun­toil­i­jalle riit­tää kun­toilun haastet­ta rin­tei­den kapuamises­sa kesäke­lil­lä tai niiden alas mutkit­telus­sa talvel­la. Näkö­tornin huip­ul­ta avau­tuu huikai­se­va 360 asteen maise­ma auringonnousus­ta sen lasku­un ja hil­jaisu­u­den ympäröimänä voit todel­la tun­tea olevasi yhtä luon­non kanssa.

Pääskyvuoren las­ket­telukeskuk­ses­sa on neljä rin­net­tä, snow- ja ter­rain­park, väline­vuokraamo ja kahvio. Pisin rinne on 700m, ja rin­teen korkeusero 102m. Valais­tut hiih­to­ladut ja kelkkare­itit kulke­vat Pääskyvuoren ja kirkonkylän välil­lä. 

Kirkonkylän yri­tyk­siä

Heinäve­den matkailu

Ker­man­ran­nantie 7
79700 Heinävesi

    Olen tutus­tunut tieto­suo­jakäytän­tömme ja hyväksyn tieto­jeni tal­len­tamisen käytän­tömme mukaises­ti.