Melo, souda ja risteile Heinäveden reitillä

Ker­ma­järvi on rauhaisa vesiretkeilyko­hde keskel­lä kau­nista kansal­lis­maise­maamme. Järvelle voi tul­la parik­si päiväk­si retkeilemään tai vaik­ka päiväk­si kalas­ta­maan. Luon­non­ti­lais­es­ta järvilu­on­nos­ta sekä alueen salo­mai­sista met­sistä voi naut­tia myös mar­jaretkel­lä.

Upeaa selkävesien halko­maa saaris­tom­aise­maa voi ihail­la Heinäve­den reitin var­relta. Heinäve­den kaut­ta Savon­lin­nas­ta Kuo­pi­oon vievää vesistöre­it­tiä pide­tään yht­enä Suomen kauneim­mista laivare­it­eistä. Ker­ma­järvi on val­takun­nal­lis­es­ti merkit­tävä maise­man- ja luonnonsuojelualue.(Lähde: www.luontoon.fi/kermajarvi )


Tero-Konttinen_kirkkovene

Heinäveden kanavasoutu

Osal­lis­tu lep­poisaan soutu- tai mel­on­tat­a­pah­tu­maan. Lähtö per­jan­taina Valam­os­ta. Viikon­lop­un aikana soudellaan/melotaan lep­poisaan tahti­in kau­nista Heinäve­den reit­tiä pitkin kanavien läpi Säynämöön.

Risteilyt Kermajärvellä

m/s Katril­li ja m/s Sergei ris­teilevät Ker­ma­järvel­lä. 

 Jo vuodes­ta 1982 ris­teil­lyt 84 asi­aka­s­paikkainen m/s Sergei ris­teilee sekä tilaus­ris­teilyt ryh­mille että reit­tili­iken­net­tä Valam­os­ta Taival­lah­den kanav­ille. Voit matkalle yhdis­tää myös Lin­tu­lan luostaris­sa käyn­nin. 
Laival­la palvelee Tsaik­ka laivar­avin­to­la, jos­ta saat vir­vokkei­ta matkan aikana.

Juhan­nuk­se­na alus ris­teilee Karvion Leir­in­täalueen ja Heinäve­den sata­man välil­lä. Myös teat­teriris­teilyt Karvios­ta Ker­man lavalle. Palvelun tar­joaa Mikan Matkat Oy.

m/s Katrillin ris­teilyt Ker­man­ran­nan sata­mas­ta Ker­ma­järvelle heinäku­us­sa. Laival­la palvelee rav­in­to­la. Palvelun tuot­taa Blue Lake Cruis­es Oy.

Välinevuokraus

Ker­man­ran­nan sata­mas­sa kirkonkylässä on monipuolis­es­ti eri välineitä saatavil­la. Voit vuokra­ta käyt­töösi soutu­ve­neen, kajakin tai sup-lau­dan. Vuokrauk­ses­ta vas­taa sata­makahvi­la Ker­ma­cot­ta. Ran­nas­sa har­ras­ta­jia palvel­e­vat melo­jille ja sup­pail­i­joille sopi­vat lai­tu­rit. 

Ker­mankoskel­la soutu­veneitä vuokraa kyläy­hdis­tys.

Koskenlaskijoille

Heinävedel­lä on usei­ta las­ket­tavia koskia har­ras­ta­jille ja kokeneillekin melo­jille

Koskilu­ok­i­tus / korkeus (Pasi Hir­vo­nen): Karvio 2 / 1,21 m, Ker­ma 2 / 2,26 m, Vihovuonne 1 / 1,1 m ja Pilp­pa 1 / 1,0 m.

Melo­jille on varat­tu alus­tavasti mah­dol­lisu­us har­joit­telu­un Ker­man koskissa lauan­taisin klo 12–16. Asi­as­ta on syytä ilmoit­taa etukä­teen Pent­ti Kin­nuselle puh. 050 330 8920. Hänen kanssaan pitää sopia etukä­teen myös muista ajoista

Kermankoski_[11728]
Johanna Leivo (2)

Retkisatamat Kermajärvellä

Heinäve­den reitin var­rel­la on mon­ta mukavaa pysähdy­s­paikkaa, jois­sa voit pitää taukoa nuo­tio­tulen ääressä tai vaik­ka yöpyä teltas­sa tai laavus­sa. 

Ker­makoskel­la, Karvios­sa, Varis­taipaleel­la ja Kirkonkylässä vesil­lä viihtyviä palvele­vis­sa vieras­sa­tamista löy­dät monipuoliset matkailun palve­lut. Kat­so kar­tal­la, ja klikkaa kohtei­ta saadak­sesi lisäti­eto­ja.

Alla olevas­sa kar­tas­sa retk­isa­tamia ja palvele­via satamia vesil­lä liikkuville. Voit vali­ta vasem­mas­ta yläkul­mas­ta (klikkaa ‘vesil­lä’ — painiket­ta) näkymään myös Etelä-Savon ja Etelä-Kar­jalan alueen. Valikos­ta löy­tyy myös luon­toko­htei­ta ja kult­tuur­inähtävyyk­siä, kuten kalliomaalauk­sia, luon­topolku­ja ym. Tiedot on kerät­ty Google-kar­toista ja retkeilykar­toista 2022.