Pohjoinen Heinävesi

Kanavien ja luostarien kylät

Joen­suu-Varkaus ‑val­ta­tien var­relta pien­esti poikkea­mal­la pääset tutus­tu­maan his­to­ri­al­lisi­in kanavi­in viehät­tävässä kylämiljöössä Varis­taipaleessa ja Taival­lahdessa. Karvion koskel­la ja palvelukeskuk­ses­sa voit viipyä pidem­päänkin, sil­lä alueel­la palvelee veneil­i­jöitä monipuo­li­nen vierasve­ne­sa­ta­ma, viihty­isä leir­in­täalue rav­in­to­la­palveluineen sekä liiken­nease­ma, jos­ta saa myös matkalle mukaan paikallisia leivon­naisia ja mui­ta lähi­tuot­tei­ta. Vala­m­on hotel­li ja viin­imyymälä palvel­e­vat ympäri vuo­den, rav­in­to­lat ovat avoin­na taas keväästä alka­en. Palokissa voit tava­ta vaikka­pa sauruk­sia kahvi­lan pihas­sa ja majoit­tua van­han kyläk­oulun hir­si­seinien suo­jas­sa.

Valamon luostari

Vala­m­on munkkilu­ostari on ortodok­sisen uskonelämän ja kult­tuurin elävä keskus. Vala­m­on luostari kuu­luu Suomen ortodok­siseen kirkkoon, joka on autonomi­nen kirkko Kon­stan­ti­nop­o­lin patri­arkaatin alaisu­udessa. Luon­nonkau­ni­il­la Heinävedel­lä sijait­se­va luostari ottaa vierai­ta vas­taan ympäri vuo­den. Nykypäivän ihmiselle luostarin lev­olli­nen ilmapi­iri ja ympäröivä luon­to tar­joa­vat ain­ut­laa­tuisen mah­dol­lisu­u­den rauhoit­tumiseen kaukana kaikesta kiireestä.
Luostari on siel­lä kil­voit­tel­e­van vel­jestön koti. Vierailleen Valamo tar­joaa elämyk­siä ympäristössä, jolle ei löy­dy ver­taa muual­ta. Moni tulee luostari­in hiljen­tymään ja osal­lis­tu­maan sen päivit­täiseen jumalan­palveluselämään. Vähin­tään yhtä moni saa­puu luostari­in rentou­tu­maan luon­nos­sa liikkuen, viet­tämään aikaa per­heen ja ystävien seuras­sa tai oppi­maan uusia taito­ja Vala­m­on kansanopis­ton kurs­seil­la. Luostari on myös suosit­tu juhla‑, kok­ous- ja sem­i­naari­paik­ka.

Lintulan luostari

Lin­tu­lan luostari on Pohjo­is­maid­en ain­oa ortodoksi­nen nun­nalu­ostari. Sen sis­aris­to vas­taa Suomen ortodok­sisen kirkon kirkkokynt­tilöi­den valmis­tuk­ses­ta, har­joit­taa yrt­tivil­je­lyä ja ‑tuotan­toa ja pien­imuo­toista julka­isu­toim­intaa. Luostari on kesäaikana avoin­na matkail­i­joille. Vier­aat ovat aina ter­ve­tullei­ta jumalan­palveluk­si­in.

Luostarin kau­pas­ta voit ostaa tuo­huk­sia, yrt­ti­tuot­tei­ta, eri­laisia käsi­työ­tuot­tei­ta, taide-esineitä ja vaik­ka pos­timerkke­jä. Kesäkaudel­la palvelee myös kahvi­la ja majoit­tua voi vieras­ma­jas­sa joko 1–3hengen tai 2hengen huoneessa. 

Luostar­il­la on myös oma verkkokaup­pa

Karvion kanava

Karvion kana­van miljöössä kesäisin palvelu­ja tar­joa­vat Karvion leir­in­täalue ja vierasve­ne­sa­ta­ma, sekä ympäri vuo­den Karvion K- kaup­pa ja monipuolis­es­ti palvel­e­va Neste liiken­nease­ma .

Karvion leirintä

Vala­m­on ja Lin­tu­lan luostarien läheisyy­dessä monipuo­li­nen ja edulli­nen leir­in­täalue. Leir­in­täalueel­la voi majoit­tua sekä matkailu­au­toil­la, telt­taillen tai vara­ta mökin itselle­si. Voit myös saa­pua veneel­lä ja yöpyä vieraslai­turis­sa.

Alueel­la toimii myös hyvä­ta­soinen rav­in­to­la, jos­ta saat maukkaat annok­set sekä vir­vok­keet. Rav­in­to­las­sa upea valikoima mm. Vala­m­on viini­ti­lan tuot­tei­ta.

Alueel­la voit pela­ta minigolfia, kalastel­la, laulaa karaokea tai vuokra­ta tilaus­saunan käyt­töösi.

Varistaipaleen Kanava ja kioski

Kesäisin palvelee kanavakios­ki kau­ni­in Varis­taipaleen kana­van vier­essä. Nau­ti gril­li­herkku­ja, jäätelöä, makeisia ja limona­dia tai kahvia ja kat­se­le kana­van liiken­net­tä.
Satoaikaan mukaan saat myös man­sikat ja perunat ym.

Palokin historialliset kosket ja kylä

Palokissa matkaa­jaa palvel­e­vat Ront­topuis­to – kahvi­la ja Palokin majat­a­lo. Nau­ti van­han koski­uo­man kupeessa mais­tu­vat kotileivon­naiset ite-taiteen ympäröimässä kahvi­las­sa  ja majoitu rantamiljöössä sijait­se­vaan van­haan kyläk­oulu­un läm­möl­lä ja sydämel­lä toteutetus­sa majat­alos­sa.

Palokin kosken kuo­hu­ja rajoit­taa voimalaitos nyky­isin, mut­ta voit yhä nähdä mah­ta­van kosken ja sen ympäril­lä olleen puu­te­ol­lisu­ushis­to­ri­an jään­teitä maise­mas­sa. Koski­his­to­ri­aan voi tutus­tua tarkem­min oheis­es­ta linkistä.

Heinäve­den matkailu

Ker­man­ran­nantie 7
79700 Heinävesi

    Olen tutus­tunut tieto­suo­jakäytän­tömme ja hyväksyn tieto­jeni tal­len­tamisen käytän­tömme mukaises­ti.