Valamon luostari

Hotelli

Rauhoitu Valamon luostarimiljöössä

Majoi­tus­ta luostar­i­hotel­lis­sa sekä vaa­ti­mat­tomam­mas­sa vieras­ma­jas­sa. 

Hotel­livierai­ta palvel­e­vat Rav­in­to­la Trape­sa sekä luostarin myymälät. Viini­ti­lan myymälästä saat laadukkaat tilavi­init myös mukaasi.

Palvelemme

Vala­m­on­tie 42
79850 Uusi Valamo

Vala­m­on munkkilu­ostari on ortodok­sisen uskonelämän ja kult­tuurin elävä keskus. Vala­m­on luostari kuu­luu Suomen ortodok­siseen kirkkoon, joka on autonomi­nen kirkko Kon­stan­ti­nop­o­lin patri­arkaatin alaisu­udessa. Luon­nonkau­ni­il­la Heinävedel­lä sijait­se­va luostari ottaa vierai­ta vas­taan ympäri vuo­den. Nykypäivän ihmiselle luostarin lev­olli­nen ilmapi­iri ja ympäröivä luon­to tar­joa­vat ain­ut­laa­tuisen mah­dol­lisu­u­den rauhoit­tumiseen kaukana kaikesta kiireestä.
Luostari on siel­lä kil­voit­tel­e­van vel­jestön koti. Vierailleen Valamo tar­joaa elämyk­siä ympäristössä, jolle ei löy­dy ver­taa muual­ta. Moni tulee luostari­in hiljen­tymään ja osal­lis­tu­maan sen päivit­täiseen jumalan­palveluselämään. Vähin­tään yhtä moni saa­puu luostari­in rentou­tu­maan luon­nos­sa liikkuen, viet­tämään aikaa per­heen ja ystävien seuras­sa tai oppi­maan uusia taito­ja Vala­m­on kansanopis­ton kurs­seil­la. Luostari on myös suosit­tu juhla‑, kok­ous- ja sem­i­naari­paik­ka.

Ajankohtaista