Metsämieli- Minna Koistinen

Yhteystiedot

Min­na Koisti­nen

Metsämielellä – Metsämieli-ohjaukset
Heinäveden kauniissa luontoympäristössä

Halu­an tar­jo­ta asi­akas­ryh­mille virk­istymistä sekä luon­to­suhdet­ta ja ‑yhteyt­tä vahvis­tavia het­k­iä Heinäve­den kau­ni­is­sa luon­toym­päristössä jär­jestämäl­lä ohjat­tu­ja Met­sämieli-käve­lyjä.

Met­sämieli© on Suomes­sa 2000-luvul­ta alka­en kehitet­ty menetelmä, joka yhdis­tää met­sän ja luon­non hyv­in­voin­ti- ja ter­veysvaiku­tuk­set mie­len­taito­ja vahvis­tavi­in har­joituk­si­in. Menetelmä perus­tuu tutkit­tuun tietoon psyykkises­tä ja fyy­sis­es­tä hyv­in­voin­nista sekä luon­non tuot­tamista hyv­in­voin­ti­vaiku­tuk­sista.

Met­sämieli ‑käve­lyyn voi myös yhdis­tää käden­taidol­lisen osu­u­den, jol­loin retkel­lä valmis­tet­tavaan työhön (esimerkik­si ris­usy­dän) sisäl­lytetään käve­lyltä poimit­tu­ja luon­toele­ment­te­jä.

Kuka olen?

Olen Min­na Koisti­nen, luon­to-ohjaa­ja, teolo­gi ja arteno­mi. Luon­to-ohjaa­jak­si valmis­tu­mi­nen kevääl­lä 2023 yhdisti main­iol­la taval­la kaiken sen, mitä olin tähän asti elämässäni tehnyt ja kaiken sen, mitä oli vuosien saatossa rep­pu­u­ni tart­tunut. Luon­to on mon­imuo­toinen aar­reait­ta, joka sem­moi­se­naan toimii virk­istyk­sen ja elpymisen paikkana ja lisäk­si tar­joaa paljon käden­tait­o­ma­te­ri­aale­ja sekä aine­sosia luon­nonkos­meti­ikkaan. Met­sä ja luon­to tar­joa­vat mah­dol­lisu­u­den pysähtymiseen ja akku­jen lataamiseen ympäristössä, joka ei arvota sinne tuli­jaa, se pyytää vain ole­maan.

Halu­an kut­sua sin­ut virk­istymään lep­poisalle Met­sämieli ‑käve­lylle ja samal­la koke­maan luon­non ja met­säym­päristön mon­i­naisia hyv­in­voin­ti­vaiku­tuk­sia.

”Suo itselle­si het­ki aikaa kat­sel­la luon­tomaise­maa kuten se kat­se­lee sin­ua…”

Luvan kanssa leppoisasti – Metsämieli© ‑kävelylle

Met­sämieli ‑käve­ly kestää 1,5 tun­tia ja sen aikana tehdään koulute­tun ohjaa­jan johdol­la 5–6 eri­laista Met­sämieli ‑har­joi­tus­ta, joil­la pyritään vahvis­ta­maan pysähtymisen ja läs­näolon taito­ja, herät­telemään ais­te­ja sekä rentou­tu­maan. Käveltävä mat­ka on paikas­ta riip­puen 1–3 km ja reit­il­lä ede­tään lep­poisal­la tahdil­la, joten se sopii kaiken kun­toisille tal­lus­telijoille.

Kesto: noin 1,5 h

Käveltävän matkan pitu­us: 1–3 km

Retken hin­ta: 25 euroa/hlö (sis. alv), min­i­mi osal­lis­tu­jamäärä 5 henkilöä.

Kysy myös ryh­mähin­taa, jos sin­ulle on oma työ- tai ystävä­poruk­ka, jon­ka kanssa halu­at lähteä Met­sämieli ‑käve­lylle.

Hin­taan sisäl­tyy: Lyhyt alus­tus Met­sämieli ‑menetelmästä, käve­ly ja ohjatut har­joituk­set. Saat retken päät­teek­si mukaasi kyseisel­lä retkel­lä tehdyt har­joituk­set monis­teena, jol­loin voit tehdä niitä jatkos­sa myös itsenäis­es­ti omil­la met­säretkil­läsi. 

Ajanko­h­ta: Sopimuk­sen mukaan

Vaku­u­tusasi­at: Retken jär­jestäväl­lä yrit­täjäl­lä on vas­tu­u­vaku­u­tus mut­ta tarvit­set myös oman tap­atur­ma ja/tai vapaa-ajan vaku­u­tuk­sen.

Sää­va­raus: Pieni sade ei hait­taa mut­ta kaatosateel­la tai ukkosel­la ret­ki siir­retään toiseen ajanko­htaan tai perutaan.

Muu­ta: Talvel­la Met­sämieli ‑käve­ly voidaan toteut­taa myös vil­la­sukkakäve­lynä.