Yanagi ry

Yanagi tuo kansainvälistä urheilua Heinävedelle

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan judoleirin ottelu­ja Heinäve­den koulukeskuk­selle 26.–30.6.2024. Leiri tuo Heinävedelle noin 150 judokaa val­men­ta­ji­neen ja per­heen­jäs­eni­neen. Leir­il­lä on ensim­mäistä ker­taa nais­val­men­ta­ja, moninker­tainen arvok­isami­tal­isti Mis­ato Naka­mu­ra Japanista.

Tiesitkö, että Heinävedellä harrastetaan judoa?

Pekka Yrjänä, Yana­gi ry puheen­jo­hta­ja

Yanagin perustaja Jorma Mikkonen

Judoseu­ra Yana­gin syn­tysanat lausui Heinävedel­lä 20.kesäkuuta 1985 Heinäve­den “judon isä” Jor­ma Mikko­nen. Heinäve­den judo sai alkun­sa, kun Jor­ma Mikko­nen halusi alkaa har­ras­taa nuore­na miehenä jotain liikun­ta­la­jia. Mieleistä lajia ei sil­loin löy­tynyt Heinävedeltä, niin­pä hän meni jo ole­mas­sa ole­vaan judoseu­raan Yama Arashi­in Varkau­teen, ja alkoi käy­dä judotreeneis­sä Varkaudessa kahdesti viikos­sa. Mukaansa hän otti aina auton täy­teen mui­ta lajista kiin­nos­tunei­ta, ja näin ollen tar­tut­ti Heinäveteläisi­in judon kip­inän, joka on kestänyt ja kan­tanut tähän päivään asti.

Ahkeruus ja usko lajiin menestyksen taustalla

Jo 80-luvun puo­livälis­sä, jol­loin judoseu­ra Heinävedelle perustet­ti­in, uskot­ti­in laji­in ja siihen, että kun har­joitel­laan riit­tävästi, oikeal­la lail­la ja ahk­er­aan, saavute­taan sil­lä myös mah­dol­lis­es­ti kil­pailuis­sa men­estys­tä. Jos sil­loin olisi tiedet­ty mille polulle lähdet­ti­in ja mitä judos­sa Yana­gi saavut­taa, sitä ei olisi uskonut kukaan. Judon val­men­nuk­ses­ta seu­ran alkua­joista asti vas­tasi Jor­ma Mikko­nen, joka on myös judoseu­ra Yana­gin ensim­mäi­nen judon 1.dan mus­tan vyön suorit­ta­ja. Jor­ma koulut­ti itseään val­men­ta­jana ja toi näin judo-oppia seu­raan nuo­rille koko ajan lisää. Jo alus­ta asti oli selvää, että kisois­sa käy­dään ja niis­sä men­estymi­nen on se jota tavoitel­laan.

Kansainvälisyyttä ja menestystä alusta saakka

Heinäve­den judo oli myös siitä poikkeuk­selli­nen judoseu­ra, että se oli jo heti valmis otta­maan ja han­kki­maan oppia myös maan rajo­jen ulkop­uolelta. Itä-Suomen judo han­k­ki alueelle pää­val­men­ta­jan (Adam Adam­czyk) Puo­las­ta. Hän piti alueel­lisia judoleire­jä ja kävi jo vuon­na –86 pitämässä ensim­mäisen leirin Yana­gin judokoille. Adam­czyk­istä tuli sit­ten vuosien var­rel­la pitkäaikainen Yana­gin ystävä, ja hän toi mukanaan Puo­las­ta nuo­ria judokoi­ta Yana­gin jär­jestämille leireille. Näin saati­in lisäte­ho­ja treenei­hin, ja koke­mus­ta otel­la myös muun maan judokoi­ta vas­taan. Alus­ta asti Jor­ma Mikko­nen oli myös alueel­lises­sa judon hallinnos­sa mukana ja hänet valit­ti­in myös Suomen judoli­iton hal­li­tuk­seen. Vuon­na 1989 Jor­ma valit­ti­in Pohjois-Savon piirin vuo­den val­men­ta­jak­si, joka toi myös mukanaan judoseu­ralle ansait­tua lisäar­voa. Vuon­na 1987 Heinävedel­lä jär­jestet­ti­in B‑nuorten SM kisat, joi­ta isän­nöi Yana­gi. Kil­pailui­hin osal­lis­tui n.150 nuor­ta judokaa. Tässä kisas­sa viimeistään Yana­gi toi selväk­si Suomen judolle, että mis­sä tääl­lä Heinävedel­lä judos­sa men­nään ja mitä tääl­lä tehdään. Kisoista jäi Heinävedelle saali­ik­si kolme SM kul­taa ja kak­si hopeaa. Ottaen huomioon, että seu­ra oli tuol­loin kak­si vuot­ta van­ha, oli judol­liset askeleet olleet huiman mit­taisia. Kaikille on nähtävis­sä, että treenaami­nen ja har­joit­telu oli jo ammat­ti­maista. Tästä vuodes­ta alkoi Yana­gin arvok­isami­tal­ien vir­ta Heinävedelle, ja vuo­den –87 lopus­sa Judoli­it­to val­it­si Yana­gin vuo­den judoseu­rak­si. Akti­ivi­nen seu­ra kun oli, sai se jär­jestet­täväk­si muitakin kiso­ja, esim. seu­raa­vana vuon­na Koul­uli­ikun­ta liiton alueel­liset mes­taru­uskisat.

Mikkoset menestyjinä

Yana­gin judomen­estyk­ses­tä niin SM tasol­la kuin sit­ten kan­sain­väli­sis­sä kisois­sa vas­ta­si­vat Jor­ma Mikkosen lapset sekä hänen veljien­sä lapset. Joku joskus sanoikin leikkisästi että kun huo­masi kiso­jen oman pain­olu­okan ottelukaavios­saan Mikkosen nimen, niin tuli sel­l­ainen olo että ’No,tässäpä nämä kisat olikin ainakin kul­tami­tal­in osalta’. Yana­gi saavut­ti 20 vuo­den aikana n.60 eriväristä, eri ikälu­okkien SM mitalia. Aikuis­ten sar­jois­sa SM mitalei­ta on tul­lut 17, Joista Ismo Mikko­nen on tuonut yksin 8, kuusi mitalia on kul­taista.

Yana­gin Kati Mikko­nen vas­tasi muu­ta­man muun tytön/naisen kanssa siitä, että seu­raan ovat tuoneet myös miesten lisäk­si naiset voit­to­ja ja mitalei­ta. Kati saavut­ti aikuis­ten SM kul­taa ollessaan vas­ta vain 16 vuot­ta. Tämä myös ker­toi omi­aan siitä val­men­nuk­ses­ta jota Yanagis­sa tehti­in.

Sukupolvet vaihtuvat, toiminta muuttuu

90-luku ja 2000-luvun alku oli Yanag­ille mital­isadet­ta ja täyn­nä men­estys­tä. Mut­ta niin kuin aina, ei men­estymi­nen ja pär­jäämi­nen voi aina jatkua. Sukupol­vet vai­h­tu­vat, tekemisen kult­tuuri muut­tuu ja vai­h­tuu. Yanagis­sa oli vielä kovasti kisois­sa käyviä judokoi­ta, mut­ta men­estys oli vai­htel­e­vaa, ja sel­l­ainen puo­liammat­ti­mainen val­men­tau­tu­mi­nen alkoi hiipua. Yanag­i­laiset kävivät ahk­er­aan kansal­li­sis­sa kisois­sa ja eri­lai­sis­sa alueel­li­sis­sa kisois­sa tuo­den niistä aina mitalei­ta. Käyti­in­pä ker­ran vielä aikuis­ten SM tatamil­lakin, mut­ta tulos sieltä oli enää koke­mus­ta. Ker­ran vielä Yana­gi nousi otsikoi­hin. Nuori tyt­tö, Petra Puusti­nen, osal­lis­tui nuorten PM kisoi­hin tyt­tö­jen B nuoret sar­jaan. Petra otteli hienos­ti päivän aikana kolme ottelua ja kuk­isti viimeisessä ottelus­sa Ruot­salaisen tytön saaden näi­nollen Pohjo­is­maid­en nuorten B sar­jan kul­taa. Se onkin jäänyt Yana­gin judo­his­to­ri­an viimeisek­si oikeak­si arvok­isami­ta­lik­si. Seu­ran kaikkien aiko­jen men­estynein judo­ka Ismo Mikko­nen 3.dan osal­lis­tui lop­pu­vuodes­ta 2016 Vet­er­aani­judon MM kisoi­hin USA:n Fort Laud­erda­lessa. Ismo otteli viisi mat­sia, voit­taen ne kaik­ki. Lop­puot­telus­sa kul­las­ta kuk­is­tui Brasil­ialainen vas­tus­ta­ja, ja näin Vet­er­aanien MM kul­ta matkasi Ismon laukus­sa Suomeen ja Heinävedelle. Tämä MM kul­ta kru­u­nasi koko Yana­gin men­estyshis­to­ri­an.

Kansainväliset Judoleirit

Ympäri Euroop­paa käytäviä judoleire­jä sekä kiso­ja Yana­gin judokat kävivät ahk­er­aan. Toki tuos­sa men­estymis­vai­heessa oli jo Yanag­i­laisia monis­sa maa­joukkuei­den val­men­nus­ryh­mis­sä ja niidenkin kaut­ta kiso­ja ja leire­jä käyti­in. Kisoista oli tuomisi­na aina erivärisiä mitalei­ta, yleen­sä niitä kirkkaimpia.

Ensim­mäi­nen viralli­nen Inter­na­tion­al judo camp pidet­ti­in Heinävedel­lä kesäl­lä 1986. Leirin pää­val­men­ta­ja tuli tuol­loin Puo­las­ta, ja leir­ille osal­lis­tui tuol­loin 50 eri ikäistä judokaa. Leirin avasi sil­loinen kun­nan­jo­hta­ja Jus­si Hosko­nen.

Aktiivista leiritoimintaa

Vuon­na 2023 jär­jestet­ti­in Heinävedel­lä judoleiri, joka kan­toi nimeä Inter­na­tion­al XXXVI Yana­gi judo camp. Leirin pää­val­men­ta­jana toi­mi Ukrainalainen EM kul­tami­tal­isti Volodymyr Soro­ka ja leir­ille sil­loin kesäku­us­sa osal­lis­tui reilu 120 eri-ikäistä judokaa Suomen maa­joukkueet mukana sekä maa­joukkueen Pää­val­men­ta­ja Rok Drak­sic. Leirin avaus­sanat lausui nykyi­nen Heinäve­den kun­nan­jo­hta­ja Maari­ka Kaso­nen. Näin saadaan tuo­hon ensim­mäisen ja viimeisen judoleirin väli­in viestika­pu­laa kun­nan­jo­hta­jal­ta toiselle.

Enim­mil­lään Yana­gin judo campil­la on ollut vuo­den 2010 jäl­keen osal­lis­tu­jia n. 230 judokaa, kun leirin pää­val­men­ta­jana toi­mi Brit­tien judon MM kul­taa otel­lut Creig Fal­lon.

Yana­gi judo­camp jär­jestetään myös nyt vuon­na 2024. Leiri täyt­tää nyt 37 vuot­ta ja leirin pää­val­men­ta­ja tulee Japanista. Moninker­tainen judon maail­man­mes­tari ja Olympiami­tal­isti Mis­ato Naka­mu­ra. Ensim­mäistä ker­taa seu­ran his­to­ri­as­sa pää­val­men­ta­ja on Japanista ja hän on myös nainen.

Yanagi tänään

Täl­lä het­kel­lä Yana­gi elää ja hen­git­tää hyvin. Seu­ra pitää oma­l­la kun­nan uudel­la Yläk­oulun sille anta­mal­la judos­alil­la kahdet treen­it viikos­sa. Näis­sä 1.5h treeneis­sä käy n.12–18 las­ta ja aikuista. Tree­nien vedos­ta, ohjauk­ses­ta vas­taa­vat edelleenkin Mikkoset. Tatamil­la tree­nien ohjaa­ji­na nähdään jo seu­ran judo­his­to­ri­as­ta löy­tyvät judomen­estyjät Ismo Mikko­nen ja Esa-Pekka Mikko­nen. Heil­lä hen­gen palo judoon ei ole sam­munut ja hei­dän judo-opeil­laan on hyvä treena­ta. Jor­ma Mikko­nen oli Yana­gin ensim­mäi­nen mus­tan vyön omaa­va judo­ka, nyt niitä on 5, ja pian vielä kak­si lisää.